Пациент на 45 год. с трудова злополука - счупване на лява бедрена кост. Какви документи са му необходими за да докаже ,че е трудова злополуката му ?

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, компетентният орган по установяване, разследване, признаване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки е Националният осигурителен институт. За да бъде призната трудовата злополука, тя трябва първо да бъде декларирана пред ТП на НОИ. Териториалното поделение на НОИ провежда проучване и изясняване на обстоятелствата около злополуката и издава решение за приемане/неприемане на злополуката за трудова.

В тази връзка за най-точна информация във връзка с конкретния случай препоръчваме да се обърнете към съответното ТП на НОИ. Работодателят има задължението да декларира всяка трудова злополука, в срок от 3 дни след датата на събитието. Освен декларация работодателят представя пред ТП на НОИ протокол от извършеното разследване на злополуката, придружен от писмени показания на свидетелите на злополуката, както и копие от документите от медицинската експертиза на пострадалия. На работещия или негови наследници също е предоставена законова възможност да декларират трудовата злополука, в случай, че това не е направено от работодателя, като тук срокът е до една година след настъпването на злополуката. В този случай е необходимо да бъдат предоставени и документи, удостоверяващи наличието на трудово правоотношение със съответния работодател към момента на злополуката. Документите, които се изискват за деклариране на трудова злополука са определени чрез Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (обн., ДВ, бр.6 от 21.01.2000 г.). Представя се копие от болничния лист, когато злополуката е причинила неработоспособност. Съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (НМЕР), при злополука лекуващият лекар (стоматолог) определя вида на злополуката - трудова или не, според данните от анамнезата и неговите лични констатации, като задължително вписва в ЛАК(личната амбулаторна карта) часа, мястото и обстоятелствата на злополуката. При съмнение за трудова злополука в болничния лист се вписва: "За доказване с разпореждане на ТП на НОИ" (чл. 22 от НМЕР). Не е необходимо представяне на някакви документи от пострадалото лице пред лекуващия лекар, който може да направи предварителна преценка около обстоятелствата на получаване на увреждането от информацията, получена от пострадалия. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама