От 2000 г. до 2005 г. съм се самоосигурявала като едноличен търговец – фризьор. Постъпих на работа без прекъсване при друг работодател, също като фризьор – на 01.09.2005 г. Признава ли ми се периода на самоосигуряване, като стаж по специалността и влиза ли той при определяне на клас прослужено време? Майчинството ми влиза ли в клас прослужено време? За периода от 2000 г. до този момент ми признават само 2,4% прослужено време. Правилно ли е това? Колко трябва да бъде клас прослужено време към тази дата?

От запитването е видно, че сте постъпила на работа през 2005г., при действието на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения. В чл.3, ал.2, т.1 и т.3 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения / в сила до 01.07.2007г., когато влиза в сила Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/ е предвидено, че за продължителна работа се зачита времето, което се признава за трудов стаж по Кодекса на труда, както и времето, през което лицата са задължително осигурени по силата на нормативен акт за всички осигурителни случаи, включително и когато са се осигурявали за всички осигурителни случаи, без трудова злополука и професионално заболяване.

Съгласно чл. 354, т 6.от Кодекса на труда, за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение в случаите, когато майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст. За доказване на този трудов стаж служителката е следвало да представи трудова книжка от която да е видно, че през този период не е работила на друго място, както и акт за раждане на детето. Не е в компетентността на МТСП да се произнесе, дали този трудов стаж се признава за стаж по специалността. Съгласно чл.3, ал.3 от НДДТВ, минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа не може да бъде по-малък от 0,6 на сто за всяка година трудов стаж от времето, зачитано по предходната алинея. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа се определя въз основа на представените документи за трудов стаж от работника или служителя. Увеличаването на размера впоследствие се извършва служебно при навършване на съответния трудов стаж и се урежда с допълнително трудово споразумение- ал.5 на чл.3 от НДДТВ. От горната разпоредба следва, че работодателят има задължение да заплаща допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа след представяне на необходимите документи от работника или служителя. Същото не се изплаща със задна дата. Ако не е изплащал възнаграждението по своя вина, работодателят следва да го изплати на лицето от момента, когато същото е дължимо. За документи представени след 01.07.2007г. се прилага Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама