Имам майка, която е в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Бременна е с второ дете. Отпускът изтича през месец март. Иска да ползва отпуск за отглеждане на дете до 8 год. - 6 месеца. При раждането на второто дете от коя сума ще се изплащат 90% до 410 дни-12 месеца върху минималната заплата или 90% върху заплата преди да роди първото дете.

Съгласно чл. 49, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5. Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал.2 от КСО, за дните, включени в 12-месечния период, от който се определя размера на обезщетението, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето не е било осигурено за общо заболяване и майчинство; ако е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж; ако е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете или е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна. Уведомяваме Ви, че на основание чл. 167а, ал. 8 от Кодекса на труда неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се признава за трудов стаж. Паричното обезщетение за бременност и раждане е в размера, определен по чл. 49, ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето, в случате на придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете /чл. 49, ал. 2 от КСО / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама