Назначихме на 01.02.2009г. на работа майка на две деца, която е имала право, но не е ползвала отпуск по чл. 163 и чл. 164 от КТ, защото е работила в друга фирма (прекъснала е отпуските) през времето на раждането и отглеждането на първото, родено на 02.06.2006г. дете, а сега при нас желае също да работи и да прекъсне правото си на отпуск по чл.163 от КТ за второто си дете родено на 04.06.2008 г. Има ли право да получи обезщетение майката?

В ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в сила от 2 януари 2009 г. Размерът на отпуска за бременност и раждане е увеличен от 315 на 410 дни, от които 45 преди раждането (чл. 163, ал. 1 КТ), т.е. отпускът е до навършване на 1-годишна възраст на детето. През периода на отпуска са изплаща обезщетение в размер на 90 % от възнаграждението, определено по реда на Кодекса за социално осигуряване (изм. на чл. 50, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 - § от Закона за бюджета на ДОО за 2009 г., обн. ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.).

От запитването е видно, че второто дете на служителката е родено на 04.06.2008 г. Това означава, че детето не е навършило 1-годишна възраст, и тя има право на отпуск в увеличения размер от 410 дни, тъй като е “заварен случай”. В запитването се посочва, че майката желае да работи, а не да ползва отпуска за бременност и раждане за остатъка до 410 дни. Съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отпускът на майката по ал. 1, т. 2 (за периода след 135-те дни болнични) се прекратява по нейно искане с писмено заявление до предприятието, т.е. тя има право да “прекъсне правото си на отпуск по чл. 163 КТ”. В този случай, тъй като тя няма да ползва отпуска за бременност и раждане, а ще работи, ще има право само на трудово възнаграждение, а не и на обезщетение по КСО (90-те % се изплащат само през периода на отпуска за бременност и раждане). Тя няма право и на обезщетение в размер на 50 % (120 лв. за 2009 г.), тъй като то се изплаща само на майки, които имат право, но не ползват отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ, а не както е в случая - по чл. 163, ал. 1 КТ. ЛТ/ / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама