Представих на прекият си ръководител последователно три болнични листа за месеците 5,6 и 7 т.г. До момента не е изплатен нито един. По настоящем съм съкратен от същата фирма и регистриран в Бюрото по труда. Има ли възможност да си получа възнаграждението по болнични листове и как?

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване /НИИПОПДОО/, паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или трудоустрояване въз основа на болничен лист със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на парични обезщетения.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от НИИПОПДОО, болничните листове се представят в съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт и в техните филиали след подаването на декларация-образец № 1 по чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г. и бр. 8 от 2008 г.) в следните срокове: от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или на част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно от два дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването. Тъй като паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт, то за съдействие и повече информация по поставените от Вас въпроси следва да се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ. Освен това съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба № Н-8, контролът за спазването й се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности, поради което можете да се обърнете за съдействие и към съответните териториални поделения на НАП. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама