От осем месеца не получавам майчинство понеже фирмата, в която го взимах беше продадена и новия управител не подава необходимите документи в НОИ. Подала съм жалби в НОИ и НАП

Тъй като паричните обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт, а съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г. и бр. 8 от 2008 г.), контролът за спазването й се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности, съдействие може да Ви бъде оказано единствено от съответните териториални поделения на НАП и НОИ. Видно от изложеното в запитването, Вие вече сте подали жалба в НОИ и НАП, поради което е необходимо да изчакате резултата от извършената от тях проверка. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама