Каква е процедурата, ако си бременна и работодателя не ти вкарва болничните в НОИ? Какво трябва да направя, за да се защитя?

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване /НИИПОПДОО/, паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или трудоустрояване въз основа на болничен лист със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на парични обезщетения.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от НИИПОПДОО, болничните листове се представят в съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт и в техните филиали след подаването на декларация-образец № 1 по чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица в следните срокове: от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или на част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно от два дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването. Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба № Н-8, контролът за спазването й се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности, поради което за съдействие следва да се обърнете към съответните териториални поделения на НАП и НОИ. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама