Ако се осигурявам на две места, като на едното ме осигуряват на парите, който вземам като заплата ма другото -на минималната за страната заплата-240 лева, ще взема ли по-високо майчинство или не? 

Размерът на обезщетението при бременност и раждане е уреден в чл. 49, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, съгласно който дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство, за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната. От горното следва, че при определяне размера на обезщетението при бременност и раждане се вземат предвид всички доходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство. Съгласно чл. 53, ал. 1 КСО след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който за 2009г. е 240 лв. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама