Във връзка с кариерното развитие на учители -майчинството учителски стаж ли е?

Съгласно чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, учителски стаж е осигурителният стаж, положен на длъжността учител или възпитател в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 1-2 от Кодекса за социалното осигуряване, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето: 1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; 2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама