В майчинство съм в една фирма и желая да започна работа в друга, мога ли да си прехвърля майчинството на друг работещ или има вариант да получавам 1/2 т него.

В случай, че прекратите трудовото си правоотношение с първия работодател, отпускът за гледане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда се прекратява възможността да се ползвате от правото по чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда, съгласно който отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.

Също така, прекратява се и обезщетението при отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, съгласно който след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. След като започнете работа при втория работодател, тези права се възстановяват и по ваш избор можете да ползвате отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ, да го прехвърлите по реда на чл. 164, ал. 3 или да продължите да работите, като ще имате право в този случай на обезщетение по реда на чл. 54, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, съгласно който майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама