Прекратяване на трудовоправоотношение при неявяване на работа при отпуск по бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 дни

Печат
Вторник, 20 Април 2010 15:33

Имаме служителка, чийто отпуск по бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 дни е изтекъл преди 7 дни. Лицето не се явява на работа и не е представило заявление декларация за ползване на отпуск за гледане на дете до 2 годишна възраст. Имаме ли основание в този случай да прекратим трудовото правоотношение? 

Съгласно чл. 164, ал.1 от КТ, след използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение - ал.3 на чл.164 от КТ. В чл.46, ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 КТ. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Дали да се прекрати трудовият договор се преценява от работодателя. В чл.333, ал.1, т.1 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3 год. възраст. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии: