През февруари синът ми навършва 2 години и трябва да се върна на работа след майчинство. Но работодателя ми закрива фирмата и съответно длъжността ми . Имам ли право на обезщетение от бюрото по труда и в какъв размер. Имам приблизително 15 години трудов стаж.

В случай, че трудовото правоотношение Ви бъде прекратено поради закриване на предприятието (чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда), то ще имате право на обезщетение за срока по чл. 54В, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО), който при 15 години трудов стаж е 9 месеца.

Размерът на обезщетението ще бъде определено по правилото на чл. 54б, ал. 7, т. 1 от КСО, съгласно който когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама