Може ли да прехвърля майчинството си на майка ми, която е работещ пенсионер на трудов договор?

Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е уреден в чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, съгласно който след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

Съгласно чл. 164, ал. 3 от КТ отпускът по ал. 1 със съгласието на майката се разрешава на бащата или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение. Видно е, че този отпуск може да бъде ползван и от друго лице /баща, баба или дядо/, като единственото законово изискване е това лице да работи по трудово правоотношение. Този отпуск се ползва въз основа на писмено заявление на майката или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 КТ. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си /чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО//. Съгласно чл. 46, ал. 3 - 5 НРВПО когато заявлението по ал. 1 се подава от лице по чл. 164, ал. 3 от КТ, към него се прилагат декларация и справка съгласно приложения № 2 и 3 в два екземпляра; майката има право по всяко време да оттегли с писмено заявление до предприятието, в което работи, даденото от нея съгласие по чл. 164, ал. 3 КТ и да продължи да ползува лично отпуска по чл. 164 КТ. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилага декларацията по ал. 2; лицата по чл. 164, ал. 3 КТ могат да прекратят ползуването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работят. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама