Каква е процедурата, за да ми бъде издаден такъв документ Е-205 за осигурителни периоди.

" От момента на присъединяването на България към Европейския съюз в отношенията между България и останалите държави - членки в областта на социалната сигурност се прилага Регламент 1408/71. Той урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живял или работил в няколко държави - членки на ЕС. Трябва да знаете, че за да ползвате социални права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на определени права, че имате осигурителни периоди и в друга държава - членка на ЕС.

Институцията, приела заявлението ще го препрати в другата /другите държава/ и по служебен път, като те също по служебен път ще зачетат осигурителните Ви периоди. Придвижването на заявленията и документите се осъществява от институции, чрез формуляри, общи за целия ЕС. Конкретно потвърждаването на периоди на осигуряване при пенсиониране става чрез формуляр Е 205, но той се издава и придвижва само служебно, не чрез лицата. Българската институция, която отпуска пенсии и други парични обезщетения при условията на Регламент 1408/71 е Националният осигурителен институт – ако сте в България, се обърнете към районното управление “Социално осигуряване” по адреса ви. ЕКБ" / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама