Съкращават ме по чл.328 . На мое име се водят две фирми / едно "ЕТ "и едно "ЕООД" /които нямат никаква дейност от години. Имам ли право на помощ за безработица и в какъв размер. Имам 35 години непрекъснат трудов стаж.

Не можем да Ви дадем отговор на поставения въпрос, поради недостатъчната информация, която предоставяте при задаване на въпроса.

Съгласно Кодекса за социалното осигуряване право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама