Съгласно разпоредбата на чл. 54а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" /а такива се дължат по трудово или служебно правоотношение/ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4. Лицата, които работят по така наречените граждански договори подлежат на осигуряване на основание чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 КСО – само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. Предвид гореизложеното Вие не сте подлежала на осигуряване за безработица, поради което не отговаряте на изискванията на чл. 54а КСО. Тъй като паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, за повече информация се обърнете към съответното териториално поделение. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама