Има ли право бащата на 15 дни отпуск по чл.163 ал.7 от КТ ,ако няма сключен граждански брак с майката на детето?

Съгласно чл. 163, ал. 7 от КТ, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. В чл. 45а (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че отпускът при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление на бащата.

Към заявлението се прилагат копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство, както и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни. Бащата е длъжен незабавно да уведоми предприятието, ако по време на ползването на отпуска по ал. 1: 1. бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение; 2. бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето; 3. детето бъде дадено за осиновяване; 4. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка; 5. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 6. детето почине. При наличие на обстоятелствата по ал. 3 отпускът по ал. 1 се прекратява. Бащата може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама