След 31.12.2010 год. ще има ли пенсиониране - първа и втора категория труд.

"Пенсиите се отпускат по силата на разпоредбите, които действат към момента на пенсионирането. Към настоящия момент се прилага разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на Кодекса за социалното осигуряване, съгласно който до 31 декември 2010 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68 /който за мъжете е 100/, но не по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд.

Освен това, съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 2 от КСО, при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща, като три години трудов стаж от първа категория и четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. Възможността за продължаване срока на действието на така нареченото ранно пенсиониране при условията на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване все още се обсъжда. ЕКБ" / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама