След чл. 163, ал. 7 от КТ работодателят изплаща ли заплата за периода на отпуска

Печат
Вторник, 16 Март 2010 19:01

При ползване на 15те дни отпуск от бащата (съгласно чл. 163, ал. 7 от КТ) и получаване на съответното обезщетение, работодателят изплаща ли заплата за периода на отпуска?

Съгласно чл. 50, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49 КСО (в размер на 90 на сто от средно дневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане), за срок до 15 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда, ако отговаря на условията по чл. 48а - осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.. Това обезщетение се изплаща вместо трудовото възнаграждение. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии: