Работя в една фирма от 4 месеца на пълен работен ден със брутна заплата 520лв. Преди да започна работа там, бях на 4 часов работен ден със брутна заплата 280лв. Интересуваме при какви условия мога да получавам от борсата обезщетение за безработица и колко ще е то и за какъв период

Съгласно чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени ли дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 КСО . От изложеното е видно, че едно от изискванията е да има най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Срокът, за който се изплаща обезщетението за безработица, зависи от продължителността на общия осигурителен стаж на конкретното лице и той е от 4 до 12 месеца. Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, като за 2010 г. минималният размер е 6 лв., а максималният -12 лв. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Заявлението се подава лично от лицето по постоянен или настоящ адрес. Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 3-месечен срок от тази дата. Обръщаме Ви внимание, че преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от съответното ТП на НОИ. ЛТ/ / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама