Съгласно разпоредбата на чл. 54д, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

В чл. 54д, ал. 3 от КСО е предвидено задължение за лицето да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 /започване на трудова дейност, прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта или отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране/ в срок до 7 дни. Тъй като паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, за повече подробности следва да се обърнете към съответното териториално поделение. ПМ/ / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама