Ще се удължи ли срока на действие на § 4 за пенсиониране първа и втора категория? Не е ли по-справедливо да се предвиди преходен период за времето след 31 12 2010 г., като за всяка следваща година се увеличава необходимата възраст с по 4 месеца. Така ще се избегне парадокса роден на 31.12. да може да се пенсионира, а родения на следващия ден- не.

Пенсиите се отпускат по силата на разпоредбите, които действат към момента на пенсионирането.

Към настоящия момент се прилага разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на Кодекса за социалното осигуряване, съгласно който до 31 декември 2010 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68 /който за мъжете е 100 а за жените 94/, но не по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд. Възможността за продължаване срока на действието на така нареченото ранно пенсиониране при условията на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване все още се обсъжда. ЕКБ" / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама