Въпросът ми е следния: предстои ми раждане през м. май, семестриално съм завършила магистратура през октомври 2009-редовно обучение, в уверението от ВУЗ-а най-вероятно ще го пише, имам ли право на помощта за майки студентки от 2880лв?

Съгласно чл. 8в. От Закона за семейни помощи за деца, майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.

Съгласно чл.16а, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, еднократна парична помощ за отглеждане на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учеща в редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Към молба-декларацията се прилагат следните документи: 1. копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта; 2. копие от заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решението на съда за настаняване на децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - в случаите по чл. 6а, ал. 5 ЗСПД; 3. уверение от висшето училище за лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД, че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията; 4. лична карта (за справка). Необходимо е след раждането на детето и към момента в който се обучавате редовна форма на обучение да подадете необходимите документи в дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама