Неплатена отпуска при намален обем на работа

В чл.173, ал.4 от Кодекса на труда са изрично предвидени случаите, при които работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие и те са: по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители както и в случаите, когато работникът след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

Съгласно чл. 160, ал.1 от КТ работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Както е видно от разпоредбата, неплатения отпуск се разрешава по искане на работника или служителя, но право на работодателя е да прецени дали да разреши този вид отпуск, както и неговия размер. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама