Работник е в неплатен отпуск за 2 календарни месеца. Колко от това време се счита за осигурителен стаж и върху какъв доход се внасят осигурителни вноски? След този отпуск ще има ли право на обезщетение за безработица, ако има повече от 15 месеца осигурителен стаж преди неплатен отпуск?

На основание разпоредбата на чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

Съгласно чл. 54а, ал. 1 КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4. Тъй като паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, за конкретна преценка на правото на парично обезщетение за безработица следва да се обърнете към съответното ТП на НОИ.  / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама