Връщане на  работа след изтичане на първата година от отпуска за гледане на дете.

Съгласно чл. 46, ал. 1 и 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 КТ. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Когато заявлението по ал. 1 се подава от майката (осиновителката), към него се прилага декларация, че тя не е лишена от родителски права или нейните родителски права не са ограничени по установен ред, че детето не е дадено за осиновяване или не е настанено в детско заведение, че майката (осиновителката) не е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ отпускът да бъде ползван от бащата (осиновителя) или от някой от техните родители, както и че детето не се отглежда от лице по програмата ""В подкрепа на майчинството"". В случай, че майката реши да остане на работа, тя не е задължена да подаде заявлението по чл. 46, ал. 1 от НРВПО. Освен това, съгласно чл. 54, ал. 1 и 3 от Кодекса за социалното осигуряване, майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако: 1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване; 2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) само осигуряващото се лице с право на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство. Обезщетението по ал. 1 и 2 (от чл. 54 КСО) не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програмата ""В подкрепа на майчинството"". За тези обстоятелства подава декларация пред работодателя по установения горе ред. За повече подробности относно подаване на документи за ползване право на обезщетение по чл. 54 от КСО се обърнете към Националния осигурителен институт. ЕКБ / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама