2_2608 / 29.10.2008 г.
ЗЗО - § 19и

ОТНОСНО: Зачитане на трудов стаж положен в чужбина и определяне на здравноосигурителния статус

             В запитването си желаете да получите отговор на въпроса:  признават ли се за трудов стаж, периодите от м. V.2006 г.  до м.Х.2006 г. и от м.ХІ.2007 г. до м. 01.2008 г.,  когато последователно сте работили по трудов договор с работодатели в Шотландия и Норвегия. Какъв е осигурителният Ви статус за тези периоди?

             С оглед на  действащата нормативна база, изразявам следното принципно  становище:
Статута, устройството и дейността на Националната агенция по приходите/НАП/, както и дейността на нейните органи са определени със Закона за националната агенция за приходите /ЗНАП/.Националната агенция за приходите е специализиран държавен орган към министерството на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания/чл.2,ал.1 от ЗНАП/.
В чл..3 ал.1 от ЗНАП са определени функциите и правомощията на агенцията: да обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица; да установява публичните вземания за данъци и осигурителни вноски; да обезпечава и събира принудително публичните вземания; да установява административни нарушения и налага административни наказания по данъчните закони, както и по законите регламентиращи внасянето на задължителни осигурителни вноски; да събира доброволните плащания за публични задължения  и т.н.
В статута,  функциите и правомощията на НАП не влизат установяване и зачитане на трудов и осигурителен стаж  във връзка с ползване на краткосрочни обезщетения и помощи и дългосрочни /пенсии/ осигурителни права на лицата.
Компетентните органи в Република България по въпросите свързани с трудовия и осигурителен стаж са Министерството на труда и социалната политика, респективно Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и Националния осигурителен институт.
Относно здравноосигурителния статус, ако дължите или  сте внесли за своя сметка   здравноосигурителни вноски за въпросните периоди, могат да намерят приложение разпоредбите на новия § 19и, ал.1 от ПЗР на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, съгласно който, българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.
С ал.4 на същия параграф е предвидена възможността сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г., за времето, през което са били в чужбина, да бъдат възстановени. Възстановяването се извършва  по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.
Декларацията по §19и, ал.2 от ЗЗО  и искането за възстановяване на здравноосигурителни вноски се подават в компетентната ТД на НАП лично, чрез упълномощено лице, лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис (УЕП) на подателя.

Подобни статии:
 

Реклама