КСО, чл.9, ал.3, т.2 Фактическа обстановка: лице е уволнено от работодателя и в последствие уволнението е признато за незаконно то компетентните органи;
Въпрос: дължи ли работодателя вноски за фонд „Безработица” и здравни осигуровки за периода на неправомерното уволнение;

На основание чл.225, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от шест месеца.
Върху изплатените обезщетения по чл.225, ал.1 от КТ здравноосигурителни вноски се дължат, когато те са изплатени за периоди, отнасящи се до края на 2002 година. За 2002г. вноската за сметка на осигурителя е в размер на 4,5%, а тази за сметка на осигуреното лице 1,5%.

След изтичане на срока, за който се изплаща обезщетението по чл.225 от КТ, здравноосигурителни вноски от страна на работодателя извършил неправомерното уволнение не се дължат.
В случай, че за уволненото лице не са внесени здравноосигурителни вноски на друго основание, те следва да се внесат по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване, т.е. за сметка на лицето.
Върху обезщетенията изплащани на основание чл.225 от КТ и отнасящи се за периоди след 01.01.2003година здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя не се дължат, тъй като след тази дата вноските по ЗЗО за работниците и служителите се дължат върху сумите, върху които се дължат вноски за ДОО, а не върху облагаемите доходи по ЗДДФЛ /ЗОДФЛ в сила до 31.12.2006г./.
На основание чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи-от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителни вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителният доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски за внасят в размерите определени за фонд „Пенсии”, в зависимост от категорията на труда при условията на които е работило лицето преди уволнението.
От 01.01.2002г. за лицата, чието уволнение  е признато за незаконно от компетентните органи се дължат осигурителни вноски за ДЗПО в професионален и универсален пенсионен фонд. Тези вноски също са изцяло за сметка на осигурителя.
От 01.01.2003г. възнаграждението, върху които се внасят осигурителни вноски за времето, през което лицата са останали без работа поради уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
Размерът на осигурителните вноски, които се дължат от осигурителя при уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи е регламентиран в чл.9, ал.5 от КСО-за фонд „Пенсии”  и за фонд „ДЗПО”.  Съгласно цитираната разпоредба работодателят, извършил уволнението няма задължение да внася вноски за фонд „Безработица”.

Подобни статии:
 

Реклама