Относно: Осигурителни и здравни вноски на лице по трудово правоотношение в неплатен отпуск,  изразяваме следното становище:

  За  осигурителен стаж,  без да се правят осигурителни вноски се зачита времето на неплатен отпуск до 30 работни дни  през една календарна година/чл. 9,ал.2, т.3 от КСО / 
По отношение на здравноосигурителната вноска, когато отсъствието на работникът е оформен  като неплатен отпуск по негово желание, следва да се приложи чл.40,ал.1,т.1,б. „б” от Закона за здравно осигуряване.

Съгласно посочената разпоредба за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, се определя и внася върху половината от минималния месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО.  Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице, когато неплатеният отпуск е по желание на лицето.Вноската се внася  чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
Съгласно  посочената разпоредба  за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание,  здравноосигурителната вноска  за 2007г. се определя в размер  6 на сто върху 110 лв.
Лицето трябва да внесе при работодателя дължимите за негова сметка  вноски, тъй като не получава възнаграждение от което те да бъдат удържани.Сумата може да бъде внесена авансово за избран период от време
Здравноосигурителната вноска се внася по код за вид плащане 560109.

        

Осигурителите съгласно чл.5, ал.4, т.1 от КСО представят  в НАП данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, здравно осигуряване,  ДЗПО, вноски за фонд „ГВРС” и изплатените суми от фонда, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемият доход по ЗДДФЛ. В случая едноличния търговец „………….” в качеството на осигурител следва да  подава   декларация по образец 1 „Данни за осигурено лице”  за лицата в неплатен отпуск в компетентната териториалната дирекция на Националната агенция по приходи за периода на неплатения отпуск. При подаване на декларация образец № 1 за периода  на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж/ за времето след 30 работни дни в календарната година/ в поле 15 – ден, в който осигуряването е прекратено се вписва в две позиции последния ден в осигуряване. Декларация образец №1 се подава за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение  за внасяне на вноските за този месец. 

Подобни статии:
 

Реклама