Фактическа обстановка: лице е уволнено и в последствие уволнението е признато за незаконно от компетентните органи. Работодателят, извършил уволнението е внесъл вноски за ДОО фонд „Пенсии” и фонд „ДЗПО”-УФ.
Въпрос: Дължат ли се от работодателя вноски за здравно осигуряване за периода на уволнението.

На основание чл.225, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от шест месеца.
Върху обезщетенията изплащани на основание чл.225 от КТ и отнасящи се за периоди след 01.01.2003година здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя не се дължат, тъй като след тази дата вноските по ЗЗО за работниците и служителите се дължат върху сумите, върху които се дължат вноски за ДОО, а не върху облагаемите доходи по ЗДДФЛ /ЗОДФЛ в сила до 31.12.2006г./.  Върху изплатеното обезщетение по чл.225 от КТ не се дължат и осигурителни вноски.
На основание чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи-от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителни вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителният доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски за внасят в размерите определени за фонд „Пенсии”, в зависимост от категорията на труда при условията на които е работило лицето преди уволнението.
В случай, че лицето, чието уволнение  е признато за незаконно от компетентните органи е родено след 31.12.1959 година се дължат и осигурителни вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд. Тези вноски също са изцяло за сметка на осигурителя.
Съгласно действащата към момента нормативна уредба работодателят, извършил уволнението, което е признато за незаконно няма задължение да внася здравноосигурителни вноски за периода на оставане без работа.
В случай, че за Вас не са внесени здравноосигурителни вноски на друго основание, те следва да се внесат по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване, т.е. за  Ваша сметка.

Подобни статии:
 

Реклама