Относно: осигурителни вноски за лице което е било без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от същия кодекс са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на уволнението, ако лицето не е било осигурявано. Ако е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.

Дължимите осигурителни вноски са в размерите за фонд „Пенсии” в зависимост от категорията на труда при условията, на които е работило лицето преди уволнението и за допълнително задължително пенсионно осигуряване - професионален и универсален (чл. 9, ал. 4 и ал. 5 от КСО).От 01.01.2002г.  родените след 31 декември 1959г.  задължително се осигуряват  в универсален фонд.
За периода на незаконното уволнение, който се зачита за осигурителен стаж, не се внасят здравноосигурителни вноски от осигурителя. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (предишна ал. 4 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.), върху месечен осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната карендарна година. Ако лицето има облагаеми доходи за същия период, то следва да изравни осигурителния си доход съгласно данните от годишната данъчна декларация.
Във Вашия случай за времето когато лицето не е било осигурявано  от 27.06.2005г. датата на незаконното уволнение до 22.10.2007г. датата от която същото е осигурявано при друг работодател, дължите осигурителни вноски само за сметка на осигурителя /ЕТ…. / върху последно брутно възнаграждение от месеца, предхождащ уволнението, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. В случая за лицето което е родено след 31 декември 1959г.  дължимите  осигурителни вноски са  в размери за фонд „Пенсии”  и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд по години, както следва:

  1. 2005г. – фонд „Пенсии” 26 на сто и ДЗПО-УПФ 3 на сто ;
  2. 2006г.  - фонд „Пенсии” 19 на сто и ДЗПО-УПФ 4 на сто,
  3. 01.01.2006г до 30.09.2007г. - фонд „Пенсии” 18 на сто и ДЗПО-УПФ 5 на сто,
  4. след 01.10.2007г. – фонд „Пенсии” 17 на сто и ДЗПО-УПФ 5 на сто,

За периода от  22.10.2007г. след като осигурителният доход по другото основание е по-висок от последното брутно възнаграждение на месеца предхождащ уволнението, само той се взема предвид при зачитане на осигурителния стаж  и вноски не се дължат.                 
В случаите на възстановяване на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, осигурителят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП данни по чл. 5, ал. 4 от КСО за  периода, през който лицето не е работило - от уволнението до възстановяването му на работа. Осигурителя подава данни с декларации  образец 1 и 6 по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица. Декларация обр.1 се подава с код 18 в т. 12. „Вид осигурен” и с персонални данни за лицето с осигурителен доход и размер на осигурителните вноски, съобразени с горецитираните разпоредби. За дължимите осигурителни вноски от осигурителя   се подава  и декларация образец 6 .
Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху изплатените обезщетения по чл.224 от Кодекса на труда/ чл.1,ал.7,т.7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски/

Поставените от Вас въпроси относно  изплащане на майчинство и обезщетение  за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудово правоотношение не са от компетентност на Националната агенция по приходите.

 

Реклама