НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г

УКАЗАНИЕ № 24-00-3 от 22.01.2009 г. относно измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, направени с наредбите за изменение и допълнение на цитираните наредби, обнародвани, съответно, ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г. и ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходитe, давам следните задължителни указания:
I. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица:
1. От 1.01.2009 г., с допълнението на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, самоосигуряващите се лица са длъжни да подават и коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за съответната минала година, когато с данъчната декларация за предходната година декларират доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години. В тази връзка е изменена и допълнена точка 2 на ал. 3 на чл. 3 от Наредба № Н-8, като задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната, също следва да се декларират в Декларация обр. 6. Самоосигуряващите се лица попълват отделни колони с месец 13 в декларацията (за всяка година отделно) само за разликата на вноските, отнасящи се за годините след 2004 г. Срокът за подаване на декларацията се запазва.
2. Изменен е срокът, в който могат да бъдат подавани коригиращи декларации обр. 1, 3 и 5 от пет на три години след датата, на която са били дължими осигурителните вноски (чл. 3, ал. 4 от наредбата). След този срок коригиращи декларации обр. 1, 3 и 5 се подават само след изрични указания на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Декларация образец 6 се коригира след изрични указания на Националната агенция за приходите.
3. Създадена е нова ал. 6 на чл. 3 от наредбата, като за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход. Дните в осигуряване се попълват в т. 16.4. - Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж. Не се попълва осигурителен доход и проценти осигурителни вноски.
4. Изменени и допълнени са разпоредбите на алинеи 1, 3, 4, 6 и е създадена нова ал. 7 на чл. 4 от наредбата. По този начин е въведена допълнителна яснота по отношение на подаването, коригирането и заличаването на Декларация обр. 1 oт самоосигуряващите се лица, избрали да подадат еднократно декларацията.

В случаите, в които се налага да коригират, подадените декларации обр. 1 с код за вид осигурен 22 или 23, самоосигуряващите се лица не подават коригиращи декларации със същия код за вид осигурен:

- При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност: В декларация образец № 1 за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, се попълва код за вид осигурен 12 (13) и код "Корекция", в т. 15 от декларацията се попълва ден, в който осигуряването е прекратено (последния ден в осигуряване). За месеците до края на календарната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен 12 и с код "Заличаване", a peгистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите с вид осигурен 13 и с код "Заличаване".

- При промяна на осигурителния доход: Декларация образец № 1 с изменения размер на осигурителния доход се подава с код "Корекция" и с попълнен код за вид осигурен 12 (13).

Декларация обр. 1 в разгледаните случаи се подава не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.

При подаване на Декларация обр. 1 с вид осигурен 23 от самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд "Пенсии", ocигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условиятa на чл. 9, ал. 8 от КСО, дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4. от декларацията - "Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж".
5. Съгласно новата редакция на чл. 6, ал. 2 от наредбата, декларации образци 1 и 3 се подават само на електронен носител или по електронен път, когато осигурителят (работодателят) има повече от две осигурени лица. Осигурителят може да подаде за месеца до 2 бр. декларации обр. 1 на хартиен носител - например: за едно лице, работещо по трудово правоотношение, и едно лице, работещо без трудово правоотношение. В случаите, когато осигурителят има повече от две осигурени лица, е длъжен да подава данните за всички лица с декларации обр. 1 на електронен носител или по електронен път.
6. От 1.01.2009 г. при попълване на Декларация обр. 1 се прилага Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) - § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-8. Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) е утвърдена със Заповед № РД 07-316/29.11.2007 г. на Председателя на НСИ.

В съответствие с измененията и допълненията на чл. 2 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с практическото прилагане на Наредба № Н-8 са извършени изменения и допълнения и в указанията за попълване на декларациите.
7. Изменения в указанието за попълване на Декларации обр. 1 "Данни за осигуреното лице":
7.1. Изменен и допълнен е текстът към точка 1 - Код корекция.

Подава се първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни с коректните данни, когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно осигурено лице и се налага да се коригира една от декларациите. Когато за едно осигурено лице, от един осигурител са подадени за месеца като основни 3 бр. декларации обр. 1 (Например: с код за вид осигурен 01 - за основното трудово правоотношение; с код за вид осигурен 04 - за второ трудово правоотношение и с код за вид осигурен 14 - за работа без трудово правоотношение) и осигурителят трябва да коригира една от тях (декларацията за основното трудово правоотношение) - подава:

- Една декларация обр. 1 с попълнен код за заличаване, която заличава всички подадени за същия месец декларации обр. 1 от осигурителя;

- След това подава отново трите декларации като основни.

В случаите, в които тези данни се подават на електронен носител, трябва да бъдат разпределени в два файла. Единият файл (електронен носител) следва да съдържа само записа, с попълнен код за заличаване. Вторият файл (електронен носител) следва да съдържа новите, основни данни с коректните стойности. Обработката па получените файлове (електронни носители) се извършва в същата последователност: първо заличаващата декларация и след това новите, коректни данни. Декларация обр. 1 с попълнен код за заличаване заличава всички подадени за осигуреното лице от осигурителя декларации обр. 1 за месеца независимо, че са с различни кодове за вид осигурен. Когато се заличава една от подадените (в примера общо 3 бр.) декларации, след това останалите (2 бр.) трябва да бъдат подадени отново.

При подадена за месеца само една основна декларация обр. 1 за осигуреното лице при един осигурител, корекцията на данните се осъществява по установения до ceгa ред. За съответен месец след приемането веднъж на декларация с код за корекция, може да бъде приета само нова коригираща или заличаваща декларация. По същия начин се коригират/заличават и декларации обр. 3.
7.2. В позиция 24 на т. 12 - Код за вид осигурен са допълнени членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите към инспектората на Висшия съдебен съвет.
7.3. Допълнен е текста в т. 16.1 - Отработени и други дни с осигурителни вноски, като не се включват дните положен извънреден труд.
8. Изменения в указанието за попълване на Декларация обр. 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ":
8.1. Във връзка с изменението и допълнението на чл. 3, ал. 3, т. 2 oт Наредба № Н-8 (т. 1 от настоящото указание) е изменено и допълнено и указанието за попълване на Декларация обр. 6.

Самоосигуряващите се лица определят размера на дължимите осигурителни вноски, като от новоустановения размер на осигурителната вноска за съответната минала година се извади размера на декларираните и внесени окончателни осигурителни вноски за същата година. В Декларация обр. 6 се попълва за всяка година отделна колона с месец 13. Обръщам внимание, че в Декларация обр. 6 се декларират вноски, отнасящи се за периоди след 31.12.2004 г. Вноските, отнасящи се за периода 2000 - 2004 г. вкл., не се декларират в Декларация обр. 6. В случаите, когато общият брой на годините (включително 2008 г.) е по-малък или равен на 4, се ползва една бланка, като годините се попълват последователно. Срокът за подаване на декларацията от самоосигуряващите се лица се запазва и е до 30 април 2009 г. Към настоящото указание е приложен пример за попълване на Декларация обр. 6 съобразно с разпоредбата на чл. 6, ал. 8 от КСО (Приложение 1).

Във връзка с попълване на Декларация обр. 6 от осигурителите/работодателите и коректното й отразяване в данъчноосигурителната сметка в месеца, в който е изплатен аванс и месечно възнаграждение за същия месец, е необходимо датите в полето на точка 18 (Дата на изплащане/начисляване) да бъдат отразени последователно - задължителните вноски за авансовото плащане и датата, на която е извършено се попълват в колона, предшестваща колоната, в която се попълват задължителните вноски за изплатеното възнаграждение за същия месец.
II. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г.):

От 1.01.2009 г. при изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда се прилага номенклатурата на Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Следва да се има предвид, че със заповед № РД01/1114 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика са утвърдени и допълнени списъци с:

- нови длъжности, включени в НКПД 2005 г.;

- професии и длъжности от НКПД 2005 г. с променени наименования;

- професии и длъжности от НКПД 2005 г. с променени кодове.

Приложение: Пример за попълване па Декларация обр. 6 във връзка с чл. 6, ал. 8 от КСО.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ: (п) М. МУРГИНА

Приложение № 1

Съдружник е търговско дружество, който е роден преди 1.01.1960 г., упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице в дружеството от 1.01.2006 г. От същата дата е внасял помесечно авансови осигурителни вноски за инвалидност поради общо заболяване старост и смърт, върху минималния размер на осигурителния доход и определя окончателен размер на осигурителния доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.

В Таблици 1 и 2 от справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация за 2007 г. е декларирал окончателни осигурителни вноски, както следва:

за фонд "Пенсии " на ДОС) - 491.40 лв.

за здравно осигуряване - 129.60 лв.

За периода 1.01.2007 г. - 30.09.2008 г. е полагал труд по без трудово правоотношение по договор с възложител едноличен търговец. Възнаграждението за целия период на договора е изплатено на 18.10.2008 г. и е в размер на 3000 лв. след приспадане на разходите за дейността.

С годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. лицето декларира този доход, тъй като е придобит през 2008 г. Частта от този доход, отнасяща се за 2008 г. - в размер на 600 лв. е включена в годишния осигурителен доход отразен в Таблици 1 и 2 от справката към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. Частта от дохода, отнасяща се за положен труд през 2007 г. в размер на 2400 лв., е отразена в коригираща справка за 2007 г. (Таблици 1 и 2) е която се формира нов размер на окончателния годишен осигурителен доход и нов окончателен размер на осигурителните вноски за 2007 г. както следва:

за фонд "Пенсии" на ДОО- 1037.40 лв.

за здравно осигуряване - 273.60 лв.

От тези осигурителни вноски са приспаднати внесените осигурителни вноски по Таблица 1 и 2 от справката към данъчната декларация за 2007 г. (подадена 2008 г.) и получените разлики (дължимите осигурителни вноски във връзка с дохода, получен през 2008 г., но отнасящ се за 2007 г.) са в размер:

за фонд "Пенсии" на ДОО - 546.00 лв.

за здравно осигуряване - 144.00 лв.

Същите се попълват в отделна колона на Декларация обр. 6.

Източник: Министерство на финансите, НАП

Подобни статии:
 

Реклама