Лиляна Панева - БТТП "Инфобизнес"

Част от измененията и допълненията в ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр.106 от 12 декември 2008 г.), които са в сила от 1 януари 2009 г., засягат данъчното третиране на командировъчните пари на собственика на ЕТ и парите, получени от физически лица, упражняващи свободни професии или занаяти, получени при командировки за дейности по извънтрудови правоотношения. Промените са регламентирани в новите текстове на разпоредбите на чл. 26, ал. 6 и чл.13, ал.1, т. 23 от закона. С тях се решават някои несъответствия и проблеми при данъчното третиране на тези пари по реда, определен от закона за 2007 и 2008 г. Какво произтича от новите разпоредби по въпроса?

Данъчно третиране на командировъчните пари на собственика на ЕТ

До края на 2008 г. командировъчните пари на собственика на ЕТ се третираха данъчно само в ЗКПО. Според чл.33, ал.1, т.2, буква "а" на закона при определяне на облагаемия доход на собственика на предприятието на ЕТ неговите командировъчни разходи се признаваха без ограничение на размера. Единствено условие за това бе те да са във връзка с дейността на предприятието и да са документално обосновани. От друга страна, в ЗДДФЛ, действал през същия период, липсваха каквито и да е допълнителни ограничения за размера на тези пари, които се признават за разход. Законът не определяше нито ограничение, нито основание, на което те да бъдат освободени от данъчно облагане. Това очевидно поставяше ЕТ в привилегировано положение спрямо останалите категории данъчно задължени лица.

За преодоляване на пропуска, който очертава този нормативна постановка, ЗИДЗДДФЛ въведе в разпоредбите на чл. 26 на закона нова 6-та алинея. В съответствие с нея в облагаемия доход на собственика на ЕТ, формиран по реда на ЗКПО, се включва и превишението над двукратния размер на дневните командировъчни пари, определен в нормативен акт. Тук обръщаме внимание на това, че посоченият нов ред за данъчно третиране на дневните командировъчни пари се отнася и за физическите лица, които не са регистрирани като ЕТ, но са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Това е регламентирано ясно в чл. 26, ал. 7 на закона (предишна ал. 6).

Промяната е в сила от 1 януари 2009 г. и не засяга данъчното третиране на дневните командировъчни пари на ЕТ и на лицата - търговци по смисъла на ТЗ, получени през 2008 г. На практика това означава, че при определяне на данъчната основа за облагаемия им доход за 2008 г. размерът на дневните командировъчни пари няма да се коригира допълнително. В същото време обаче заслужава да се отбележи че, ако размерът на дневните командировъчни пари, отчетени от собственика на ЕТ, е значително по-висок от този, начислен на останалите служители в предприятието му, това дава основание да се приеме, че е налице опит за отклонение от данъчно облагане. Това би довело до корекция на отчетения разход за командировката при формирането на облагаемата печалба за данъчни цели.

Практическото прилагане на новите разпоредби на ЗДДФЛ за данъчно третиране на разходите за дневни командировъчни пари на ЕТ пораждат въпрос относно това дали промяната ще се отрази върху реда за определяне на авансовите вноски на лицата, т.е. дали евентуалната корекция на тези пари следва да се включва в данъчната основа, на база на която се формира размерът на авансовия им данък през 2009 г. Отговор на този въпрос дава разпоредбата на чл. 43, ал. 5 на ЗДДФЛ, според който авансовите вноски на ЕТ и на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, се формират при условията и по реда на ЗКПО при данъчна ставка 15 на сто, т.е. база за тези вноски е данъчната печалба на лицата, формирана по реда на ЗКПО. Това означава, че при определяне размера на авансовите вноски на ЕТ корекциите, произтичащи от промените в данъчното третиране на командировъчните пари на търговците в ЗДДФЛ, няма да се отчитат. Така на практика тези корекции засягат само определянето на размера на годишната данъчна основа и съответно годишното данъчно задължение на лицата.

Да онагледим изложеното с пример за влиянието на промените при данъчното третиране на командировъчните пари на ЕТ при следните обстоятелства:

За тридневна командировка в страната, свързана с дейността на предприятието, собственикът му - ЕТ отчита 150 лв. дневни командировъчни разходи.

Отчитане на разходите за 2008 г.:

В съответствие с нормативните разпоредби по въпроса, действали до края на 2008 г., при формирането на данъчната печалба на търговеца, т.е. на облагаемия му доход от стопанска дейност, ще се отчете целият размер на разхода му за командировка. Това произтича от факта, че ЗДДФЛ не предвижда допълнителни корекции на облагаемия му доход във връзка с тези разходи (освен, последствията от евентуално наличие на посочената по-горе разлика в размера на отчетените от него разходи в сравнение с тези на останалите служители в предприятието му).

Отчитане на разходите за 2009 г.:

При формирането на данъчната печалба на ЕТ за 2009 г. размерът на разходите за дневни командировъчни пари на търговеца ще продължи да се отчита в съответствие с разпоредбата на чл. 33, ал.1, т .2 на ЗКПО. При съставянето на данъчната му декларация по ЗДДФЛ обаче, следва да бъде извършена корекция на получения облагаем доход в посока на увеличение. В случая това ще се осъществи като към сумата на дохода, отчел разходите му за командировката, се добави сумата от 30 лв., т.е. (150 - (двукратния размер на дневните пари според НКС, 20 лв. х 2) х 3 дни).

При определяне размера на дължимите авансови вноски на ЕТ за 2009 г. тази корекция няма да окаже влияние.

Данъчно третиране на командировъчните пари, получени във връзка с дейности на лица по извънтрудови правоотношения

Корекцията в реда за облагане на командировъчните пари за дневни и квартирни разходи на тези лица е обект на промяната в текста на чл.13, ал. 1, т. 23 на ЗДДФЛ. В новата редакция на неговата разпоредба е запазен режимът, който регламентира сумите на тези пари като необлагаеми, когато:
те са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и размерът на дневните командировъчни пари не е по-голям от двукратния размер, определен за лицата по трудови правоотношения.

По същество новата редакция на чл.13, ал.1, т.23 на ЗДДФЛ не внася промени в данъчното третиране на командировъчните пари, получени при осъществяването на дейност по правоотношения, които не са трудови. Тя само променя обхвата на лицата, за които е приложима неговата разпоредба. Това се постига като в текста изразът "извънтрудови правоотношения" е заменен с "правоотношения, които не са трудови". От тази несъществена на пръв поглед смислова разлика в съдържанието на посочените две понятия произтича това, че в обхвата на т.23 от чл.13, ал.1 на закона попадат всички лица, които получават командировъчни пари по правоотношения, които не са трудови, а не само тези, получаващи такива пари по извънтрудови правоотношения, както беше до 31 декември 2008 г. На какво всъщност по смисъла на закона се дължи тази разлика?

Според дефиницията на т.30 на §1 от ДР на ЗДДФЛ "извънтрудови взаимоотношения" са правоотношенията извън тези, определени като "трудови" в т. 26, тези по т. 28 (упражняване на занаят) и по т. 29 ( упражняване на свободна професии ). В резултат на това преференциалната норма на чл.13, ал.2, т. 23 на ЗДДФЛ, действала през 2007 и 2008 г., бе неприложима спрямо лицата, упражняващи свободна професия или занаят. Това произтичаше от факта, че по силата на посочената дефиниция те бяха изключени от обхвата на лицата, квалифицирани като такива, осъществяващи дейност по "извънтрудови правоотношения". Ето защо командировъчните пари, изплатени на тези лица извън договореното възнаграждение за осъществената дейност, не бяха освободени от облагане.

Новата редакция на чл.13, ал. 2, т. 23 на ЗДДФЛ коригира неблагоприятното данъчно третиране на тези разходи и след 1 януари 2009 г., когато се изплащат командировъчни пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица от посочените две категории, наети за извършване на определена дейност (услуги), тези пари се третират като необлагаем доход (естествено, при спазване на изискванията, регламентирани в чл. 13, ал. 2, т. 23 на закона).

Подобни статии:
 

Реклама