Трудова дейност на територията на Република България могат да извършват чуждестранни граждани, които:

  • са наети по трудово правоотношение от работодател по смисъла на Кодекса на труда;
  • са командировани за определен срок от чуждестранен работодател в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България;
  • желаят да извършват дейност на свободна практика;

Заетостта на чуждестранни граждани в Република България е нормативно регламентирана в Закона за насърчаване на заетостта и подзаконови нормативни актове на Министерски съвет.
Трудовата дейност може да се извършва само след получаване на разрешение за работа от Агенцията по заетостта.

След влизането в сила от 01.01.2007г. на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, гражданите на държави-членки на Европейския съюз могат да упражняват правото си на свободно движение с цел работа в Република България без да им е необходимо разрешение за работа.
Министерският съвет на Република България на заседание от 21.12.2006г., с Решение, записано като т. 43 в Протокол № 52 от заседанието, одобри Позиция на Република България за прилагане на Общностното право в областта на свободно движение на работници, при допускане на граждани на Европейския съюз до българския пазар на труда след 01.01.2007г. В Позицията се казва, че "Република България реши след 01.01.2007г. да премине към пълно прилагане на Общностното право в областта на свободно движение на работници, в частност Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968г. за свободата на движение на работници в Общността".
Предвид гореизложената Позиция, чл. 5, ал. 4 на Конституцията на Р България, във връзка с Договора за присъединяването на Р България към ЕС в сила от 01.01.2007г. ( обн. ДВ бр. 103 и 104/20.12.2006г. ), и горепосочения, пряко приложим в нашето законодателство Регламент, гражданите на държави-членки на Европейския съюз могат да упражняват правото си на свободно движение с цел работа в Република България без да им е необходимо разрешение за работа.
Режимът за пребиваване с цел работа е от компетентността на Национална служба “Полиция” към МВР, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (обн. ДВ бр. 80/03.10.2007г., в сила от 01.01.2007г.).

 

Реклама