Разрешения за работа на чужденци

 • Чуждестранни граждани могат да извършват трудова дейност на територията на Република България след получаване на разрешение за работа от Агенцията по заетостта.
 • Разрешение за работа се получава за работа, която изисква специализирани знания и умения, когато пазарът на труда не предлага подготвено местно лице.
  Издава се по искане само на работодателя – физическо или юридическо лице, регистрирано по българското законодателство или по искане на юридическо лице, регистрирано по българското законодателство, страна по действуващ междуфирмен договор с чуждестранно юридическо лице, което е работодател на чужденеца.
  Изискуемият комплект документи се подава в Бюрото по труда по месторабота на чужденеца.
 • Разрешението за работа е официален личен документ на чужденеца, който му дава право да работи в Р България за определен период от време на конкретно работно място, на конкретна длъжност при юридическото или физическото лице, регистрирано по българското законодателство, което е направило искането за издаване на разрешението за работа.
 • Разрешението за работа се издава за срок до една година с възможност за продължаване общо до 3 години за изпълнителския и над 3 години за ръководния персонал.
 • Разрешението за работа е основание за получаване от компетентните органи на разрешение за влизане и пребиваване за същия срок.
 • Облекчени условия за издаване на разрешение за работа са предвидени за:
 • чужденци, чиято заетост на територията на страната произтича от изпълнението на международни договори, страна по които е Р България;
 • гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища;
 • висш ръководен персонал на фирми, създадени от чуждестранни юридически лица на територията на Р България;
 • спортисти и треньори в професионални спортни клубове;
 • лица от български произход;
 • специалисти на чуждестранни фирми във връзка с договорени монтаж, пуск и ремонт на вносно оборудване.

За издаване на разрешение за работа се внася нормативно определена такса.

Съгласно чл. 48 на ЗЧРБ се санкционират както чуждестранните граждани, извършващи незаконна трудова дейност, така и физическите и юридическите лица, ползващи труда на чужденец без разрешение за работа.

В нормативната уредба са предвидени и случаите, когато за заетост на чужденец на територията на страната не е необходимо разрешение за работа.

Не се изисква разрешение за работа на чужденци с постоянно пребиваване в Р България или с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на убежищe или признат статут на бежанец.

 

Реклама