Насърчителните мерки за заетост и обучение за ползване на финансови стимули от работодатели при разкриване на нови работни места, повишаване квалификацията на безработни  и заети лица, за запазване на заетоста, са следните:

 

Реклама