Посредничеството на дирекциите "Бюро по труда" за наемане на работна сила се осъществява чрез

 • предоставяне на информация за реда и начините за обявявяване на свободните работни места;
 • приемане на заявки за свободни работни места;
 • обработка и разпространяване на информация за обявените свободни работни места;
 • подбор на подходящи кандидати, отговарящи на изискванията на работодателя;
 • насочване на подходящи кандидати към съответното работно място;
 • изискване на обратна информация за резултата от насочването.

  * Информацията за подходящите кандидати за работа се предоставя на работодателите по определени професии, специалности, професионален опит, допълнителни умения и готовност за започване на работа.

Работодателите, желаещи да ползват посредничеството на дирекциите "Бюро по труда" по наемане на работна сила, подават:

Работодателят информира писмено дирекцията "Бюро по труда" в срок от 7 работни дни за:

 1. заетите и закритите работни места, обявени като свободни;
 2. приетите на работа лица, насочени от дирекция "Бюро по труда";
 3. безработните лица, насочени от дирекция "Бюро по труда" и отказали да приемат предлаганата подходяща работа;
 4. лицата, насочени от дирекция "Бюро по труда", с които е сключил трудови договори, които в законоустановения срок не са се явили и не са започнали работа;
 5. отказа си да наеме на работа лица, насочени от дирекция “Бюро по труда”.

Свободните работни места, останали незаети в срок 3 месеца от обявяването им, отпадат от регистъра. Когато работодателят желае заявеното работно място да се поддържа в регистъра след този период, той може да го обяви като трайно незаето работно място.

 

Реклама