Квалификационно обучение се организира с цел:

  • придобиване на начална професионална квалификация;
  • придобиване на допълнителна квалификация;
  • преквалификация.

Дирекциите “Бюро по труда” организират обучение за професионална квалификация на безработни лица:

  • когато има писмена заявка от работодател с готовност за наемането им на работа по трудов договор, за срок не по-малък от 6 месеца след успешното завършване на обучението; това обучение може да бъде проведено от посочена от него или избрана от Дирекция “Бюро по труда” обучаваща институция съгласно чл. 59, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта);
  • без предварително осигурено работно място по професии, предложени от регионалните органи по заетостта в съответствие с потребностите на пазара на труда; обучението се провежда от избрана от Дирекция “Бюро по труда” обучаваща институция съгласно чл. 59, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта);
  • в Българо - германските центрове за професионално обучение в Плевен, Пазарджик и Стара Загора.

Дирекции “Бюро по труда” организират по писмена заявка от работодател квалификационно обучение на заети лица, когато те са:

  • работници и служители в микро и малки предприятия, които през последните 3 месеца са били на трудов договор при този работодател (чл. 63, ал. 1, т. 3 от Закона за насърчаване на заетостта);
  • работници и служители, за които се изменят изискванията към професионалната им квалификация поради конкретни промени в производството (чл. 63, ал. 1, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта).

Тези обучения могат да бъдат проведени от посочена от работодателя или избрана от Дирекция “Бюро по труда” обучаваща институция съгласно чл. 59, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Работодателят поема ангажимент за запазване на заетостта в срок от 6 месеца след приключване на обучението.

Подобни статии:
 

Реклама