Нормативна уредба

Основните документи, регламентиращи организирането и провеждането на квалификационно и мотивационно обучение са:

Закон за насърчаване на заетостта /глава седма/

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта / глава единадесета/

Национален план за действие по заетостта – приложение /максимални размери на средствата/

Указания за организиране на обучение за придобиване на професионална квалификация

Указания за организиране на мотивационно обучение

Указания за за изплащане на средства за транспорт на обучаваните безработни лица

Методика за подбор на безработни лица за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация

Методика за оценка на предложенията за професионално ориентиране и/или обучение на възрастни, организирано и финансирано от агенцията по заетостта

Списък на професиите, по които се извършва квалификационно обучение на безработни лица

Подобни статии:
 

Реклама