Дирекциите "Бюро по труда" предлагат следните услуги по професионално ориентиране:

Професионално консултиране – индивидуално или групово.
Цел на консултирането е подпомагане на желаещите по отношение на:

  • избора на професия (специалност)

  • степента на квалификация - начална професионална квалификация или преквалификация

  • пътищата за придобиване на желаната квалификация.

Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на клиентите.

Професионално информиране на всички желаещи по отношение на:

  • същността на професиите, условията и изискванията за тяхното усвояване и упражняване

  • състоянието и тенденциите в приложението и развитието на професиите с регионална и национална значимост

  • личностните изисквания за професионална пригодност

  • възможностите за професионално обучение, следване, повишаване на квалификационното ниво

  • обучаващите институции – Центрове за професионално обучение, средни и висши училища, колежи, центрове за следдипломна квалификация и т.п. (учебни програми, материално-техническата база и др.), формите на обучение, условията по приема, изискванията към кандидатите, документите, които се издават при завършване

  • възможностите за професионална реализация на пазара на труда.

Информирането може да бъде индивидуално или групово (на лица с общи интереси). Услугите по професионално ориентиране се предлагат в дирекциите "Бюро по труда" и/или в Информационно-консултантските звена към тях.
Професионалното ориентиране в т.ч. самоонформиране се извършва с помощта на специализирани информационни материали и продукти.
Агенция по заетостта

 

Реклама