Дейността по психологическо подпомагане, която се предоставя в Дирекции бюра по труда на регистрираните в тях търсещи работа лица включва следните психологически услуги
– психологическо изследване;
– индивидуално и групово психологическо консултиране за мотивиране.
Тези услуги представляват стъпки от Плана за действие на търсещите работа лица.
Психологът участва в консултантския екип/екипи като организира и осъществява консултантска и диагностична дейност.

Организация на дейността по психологическо подпомагане

 1. Консултиране на клиенти, насочени от консултантския екип/екипи към дейността по психологическо подпомагане:
  • разработване на график за индивидуални, групови психологически консултации и мотивационно обучение с определени дати и часове. Този график се съгласува с другите специалисти от консултантския екип/екипи;
  • запознаване с наличната информация за клиента от Регистрационния картон и Плана за действие преди провеждане на индивидуална психологическа консултация.
 2. Консултиране на клиенти, самостоятелно потърсили услугата психологическо подпомагане:
  Провежда се в интервала между планираните в графика консултации, ако съществува такава възможност или се определя час и дата за консултация.
 1. * В зависимост от конкретния проблем на клиента, психологът предоставя една или няколко психологически услуги.
  ** Информацията за търсещите работа лица, ползвали психологически услуги, има конфиденциален характер.


Видове психологически услуги, предоставяни на търсещите работа лица

 1. Индивидуално психологическо консултиране:
  • използване на специфични психологически техники за снижаване на напрежението у клиента и за преодоляване на първоначалните трудности при провеждане на консултацията;
  • изслушване на клиента;
  • специфициране на проблема: работа върху личностни бариери за преодоляване и определяне на критерии за постигане на удовлетворителен резултат;
  • подпомагане на клиента при вземане на решение;
  • приключване на консултацията и договаряне за евентуална следваща консултация.
 2. Индивидуално психологическо консултиране при следващи консултации:
  • оценяване на постигнатите резултати от набелязаните действия по време на предишната консултация: до каква степен са осъществени, възникват ли трудности в процеса на тяхното осъществяване и от какъв характер са те, формулиране на нови цели за преодоляването им;
  • приемане на решения за нови действия, водещи до постигане на резултати и разрешаване на проблема;
  • приключване на консултацията.
 3. Психологическо изследване за:
  • диагностика на индивидуалните психологически характеристики на клиента;
  • специализиран подбор по заявка на работодател за обявени свободни работни места;
  • подбор за включване в ПМЗ или квалификационен курс;
   * В зависимост от поставените цели на изследването се прилагат комплексни методи - интервю, събеседване, наблюдение, тестови методики и др.
 4. Групово психологическо консултиране с цел:
  • формиране на социални умения при търсене на трудова заетост;
  • справяне със стреса и повишаване на самооценката на търсещите работа лица;
  • изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели;
  • подготовка на документи за кандидатстване;
  • подпомагане на трудовата реализация и адаптация към пазара на труда;
  • определяне на индивидуална консултация с клиент при необходимост.
 5. Консултиране съвместно със специалисти от консултантския екип/екипи:
  • провеждане на съвместни консултации се практикува за клиенти от рисковите групи на пазара на труда;
  • при необходимост се включват и лица от близкото социално обкръжение на търсещото работа лице.

Агенция по заетостта

Подобни статии:
 

Реклама