Регистрацията в дирекциите "Бюро по труда" на търсещите работа лица е задължително условие за ползване на предоставяните услуги. В дирекциите "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес могат да се регистрират:

 • безработни;
 • заети, които желаят да сменят работата си;
 • учащи се, които желаят да работят през свободното си от учение време;
 • лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Във всяка от горните групи могат да се регистрират и ползват права по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта:

Регистрацията в дирекция "Бюро по труда" дава възможност на лицата за ползване и на други права:

 • парично обезщетение за безработица по реда на глава IVа от Кодекса за социално осигуряване;
 • социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане;
 • издаване на удостоверения за отпускане на стипендии за учащи се и безплатни учебници на ученици от социално слаби семейства;
 • изплащане на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и др.

Документи за регистрация
За да се регистрират в дирекция "Бюро по труда" и да ползват права по реда на Закона за насърчаване на заетостта търсещите работа лица следва да подадат заявление-декларация по образец и да представят следните документи:

 • документ за самоличност;
 • документи за придобито образование и/или квалификация;
 • документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
 • документ, издаден от Общината - за регистрация по настоящ адрес;
 • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд.
 • други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

Не се извършва регистрация когато търсещото работа лице:
1. е регистрирано в друга дирекция “Бюро по труда” към датата на подаване на заявлението-декларация за регистрация;
2. е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията “Бюро по труда” и не са изтекли 12 месеца от прекратяването;
3. е дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

Права и задължения на търсещите работа лица
Търсещите работа лица, за които при регистрацията има подходящо свободно работно място, се насочват от трудовия посредник към работодателя, заявил мястото.
Регистрираните търсещи работа лица са длъжни да уведомят дирекцията "Бюро по труда" при промяна на адреса, по който са регистрирани, както и да се явят при повикване от дирекцията “Бюро по труда” с писмена покана на посочените дата и час.
На безработните лица, на които в едномесечен срок след регистрацията им не е предложена работа или не са започнали работа, се прави оценка на възможностите за устройване на работа и се изготвя индивидуален план за действие с график за посещения към него. Плaнът за действие включва конкретни мерки и услуги, с които се цели постигането на трудова реализация на безработното лице. Той се разработва от трудовия посредник и се съгласува с лицето. Планът за действие се изготвя в писмена форма по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
Всички търсещи работа лица са длъжни да уведомят дирекцията "Бюро по труда" при промяна на декларирания при регистрацията статус - безработно лице; заето; учащо се; лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; лице, придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране' както и при промяна на адреса, по който са регистрирани, в срок 7 календарни дни от промяната.
Безработните лица са длъжни:

 • да спазват предварително определения график за посещение на дирекцията "Бюро по труда" за поддържане на регистрацията;
 • да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещение, включени в плана за действие;
 • да се явят при повикване с писмена покана от дирекцията “Бюро по труда” на посочените дата и час или в срок 3 работни дни след тази дата;
 • да не отказват предложената им от дирекцията “Бюро по труда” подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация, както и да не прекратяват участието си в курс;
 • да не отказват включване в програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта;
 • да не отказват включване в програми и проекти, финансирани със средствата от европейски и други международни фондове.

Когато лицата не изпълнят задълженията си към дирекцията "Бюро по труда", регистрацията им се прекратява. Право на нова регистрация имат след изтичане на 12 месеца от датата на прекратяване на предходната.
При представяне на доказателства /официални документи/ за наличие на уважителна причина в срок 7 работни дни от отпадането й, прекратената поради неизпълнение на задълженията регистрация може да бъде възстановена.
Уважителни причини за неявяване в дирекцията "Бюро по труда" са:

 • задържане от органите на властта;
 • явяване в съд или друг държавен орган;
 • участие във военноучебен сбор или преподготовка;
 • заболяване
 • други, за които директорът на дирекцията "Бюро по труда" е уведомен своевременно.

Лицата, чието участие в програми и мерки за заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение, имат право на нова регистрация след изтичане на 12 месеца от уволнението.
Регистрацията на лицата може да бъде прекратена и по тяхно желание. В този случай те следва да подадат молба-декларация (по образец). Това ще им позволи при желание да се регистрират отново без да е необходимо да изчакват изтичане на 12 месечен срок от датата на прекратяване на последната регистрация.
Регистрацията се прекратява и възстановява с решение на директора на дирекция “Бюро по труда”.

Решенията се оспорват пред директора на дирекция "Регионална служба по заетостта" в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Подобни статии:
 

Реклама