Общите задължения на работодателя относно осигуряване на здра­вословни и безопасни условия на труд са установени в глава XIII на Ко­декса на труда и в Глава III на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

I. Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни ус­ловия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и при работното оборудване още с проектирането, изграждането (реконструк­цията, модернизацията) и въвеждането им в експлоатация (чл. З, ал. 2 ЗЗБУТ).

II. Работодателят е длъжен при откриване на предприятие, както и при промяна на дейността да декларира в съответната Дирекция "Областна инспекция по труда" местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки (чл. 15 ЗЗБУТ).

III. Работодателят е длъжен да осигури на своите работници и слу­жители медицинско обслужване от служба по трудова медицина (чл. 25 ЗЗБУТ).

IV. Работодателят е длъжен да учреди комитет или група по условия на труд в предприятието или организацията и в техните структурни звена (чл. 27 и 28 от ЗЗБУТ).

V. Работодателят е длъжен да организира първоначално и ежегод­но обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд (чл. 30 от ЗЗБУТ).

VI. Работодателят е длъжен да осигури на всеки работещ подходя­що обучение (чл. 26, ал. 2, т. 1 от ЗЗБУТ) по здравословни и безопасни условия на труд.

VII. Работодателят е длъжен да направи оценка на риска за здраве­то и безопасността на работниците и служителите (чл. 16 ЗЗБУТ).

Лицата, които работят за своя сметка сами или в сдружение с други лица, са длъжни също да направят оценка на риска за здравето и безопас­ността на работещите и да предприемат необходимите мерки за предотвра­тяване или намаляване на риска.

VIII. Работодателят е длъжен да отчита специфичните опасности за ра­ботниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила, включи­телно и тези с ограничена работоспособност, и да предвиди за тези лица улеснения на работните им места при изпълнение на трудовите функции (чл. 16 от ЗЗБУТ).

IX. Работодателят е длъжен да се консултира с работниците и служи­телите или с техни представители и организации при:

1. обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до здравето и безопасността на работниците и служителите;

2. определянето на работници и служители, които ще извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, пър­ва помощ, борбата с пожарите и евакуацията на работниците;

3. планирането и организацията на обучението на работниците и слу­жителите по здравословните и безопасни условия на труд (чл. 26, ал. 1 ЗЗБУТ).

X. Работодателят е длъжен да направи предварителен здравен под­бор при постъпване на работници и служители на работа като задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия и да се диагностицират ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори.

XI. Работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършва работа от работници и служители на други работодатели (чл. 18 от ЗЗБУТ).

XII. Работодателят е длъжен да установява, разследва, регистрира и отчита задължително всяка станала трудова злополука и професионално заболяване (чл. 23, ал. 1 от ЗЗБУТ).

Всеки работодател трябва да води строга отчетност за станалите трудо­ви злополуки и професионални заболявания.

XIII. Работодателят е длъжен да вземе мерки за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства съобразно спе­цификата на дейността и големината на предприятието, като осигурява ор­ганизация за ликвидиране на опасността, за оказване на първа помощ, за противопожарна охрана и условия за евакуация на работниците и служите­лите (чл. 20 от ЗЗБУТ).

XIV. Работодателят е длъжен в случай и при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота на работещи­те да ги информира за действията, които се предприемат във връзка със защитата им, да осигури преустановяването на работата и евакуирането им и да не се допусне възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността (чл. 21 ЗЗБУТ).

XV. Работодателят е длъжен да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнението на предприети­те мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да търси съответна отговорност при нарушения.

XVI.  Работодателят е длъжен да осигури задължително работниците и служителите за професионални заболявания и трудови злополуки.

XVII.  Работодателят е длъжен при съществуването на опасност за живота и здравето на работниците задължително да се застраховат за риск "трудова злополука" (чл. 52 от ЗЗБУТ).

Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безо­пасни условия на труд, са за сметка на работодателя.

Освен задълженията, регламентирани с Кодекса на труда и със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят има мно­гобройни и важни специфични задължения, регламентирани с други закони.

Подобни статии:
 

Реклама