Органът за безопасност и здраве при работа има следните задължения:

1. организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;

2. сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпъл­нение на функциите и задачите им;

3. организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на длъжностните лица, работниците и слу­жителите;

4. координира работата на длъжностните лица и на звената за управле­ние на предприятието при реализиране на задълженията им по осигурява­не на здравословни и безопасни условия на труд;

5. организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците.

6. организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа;

7. извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя;

8. изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;

9. изисква разработването и прилагането на оперативни планове за дейс­твия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск;

10. организира изготвянето на аварийни планове;

11. координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия;

12. изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигу­ряване на подходящи средства за индивидуална защита;

13. организира и участва в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа;

14. организира и участва при разработването и реализирането на прог­рами за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите;

15. консултира длъжностни лица, работници и служители;

16. организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм;

17. подпомага осъществяването и участва в социалния диалог между партньорите в предприятието;

18. организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите;

19. при констатирани нарушения или неизпълнение на задължения ин­формира работодателя и предлага съответни мерки.

20. организира разпространението на информация и пропагандирането на мерки;

21. организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;

22. осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопас­ност, гражданска защита, РИОКОЗ и Областните инспекции по труда.

Подобни статии:
 

Реклама