Нормативни актове, които регламентират заетостта  на чужденци на територията на Република България:

 •  Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ - обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.);
 •  Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (Наредба - обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 56 от 10.07.2007 г.);
 • Наредба за условията и реда за командироване на  работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги ( обн., ДВ, бр. 68 от 16.07.2002 г., изм., ДВ, бр. 45 от 02.06.2006 г.);
 • Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България (обн., ДВ, бр. 90 от 24.09.2002 г.);
 • Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ - обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп., ДВ, бр. 28 от 14.03.2008 г.). 
След влизането в сила от 01.01.2007г. на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, в областта на свободно движение на работници, за създаване на условия за упражняване от гражданите на ЕС правото им на свободно движение с цел работа, цялостно се прилага Общностното право, което е основно тяхно право (Регламент ЕИО № 1612/68 на съвета от 15.10.1968г. за свободно движение на работници в Общността). С последните промени в ЗНЗ са определени равни права с тези на българските граждани и на гражданите на държавите - страни по Споразумението за ЕИП, или Конфедерация Швейцария, както и за лицата - граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани. 

Подзаконовите нормативни актове, касаещи заетостта на чужденци се прилагат само за граждани на трети държави.

В кои случаи и как чужденци могат да получат разрешение за работа ?

Чужденци могат да  работят на територията на  Република България след издаване на разрешение за работа от Агенцията по заетостта:

 • по искане на местен работодател, който е в трудово правоотношение с чужденеца;
 • по искане на местно юридическо лице, което приема командирован чужденец в рамките на предоставяне на услуги.

 Чужденците могат да работят само при вносителя на искането, на работното място и за срока, определени с разрешението за работа.

 • С Наредбата са определени условията и необходимият комплект документи, който вносителят на искането за разрешение за работа подготвя и представя в Дирекция "Бюро по труда" по месторабота на чужденеца.
 • Нормативноустановеният срок за вземане на решение по искане за издаване на разрешение за работа е 30 - дневен, считано от внасянето му в Дирекция "Бюро по труда". Този срок се прекъсва за времето, необходимо за представянето на допълнителни документи.
 • За издаване на разрешение за работа се внася нормативно определена такса с чл. 72 от Закона за насърчаване на заетостта.

Какви са изискванията към чужденците?

Чужденците следва да притежават специализирани знания, умения, професионални квалификация и опит, необходими за съответната работа или длъжност.

 По отношение на условията на труд и заплащане, чужденците имат правата и задълженията на българските граждани, доколкото не е предвидено друго в международните договори, по които Република България е страна.

В кои случаи не се изисква  разрешение за работа?       

В чл. 4 на Наредбата са определении случаите, при които чужденец може да работи без разрешение за работа, съобразно срока и характера на заетостта.

Краткосрочна заетост без разрешение за работа може да бъде осъществявана:

 • В случаите, които се регистрират в дирекция «Бюро по труда» от работодателя - за чуждестранни студенти от български произход, степендианти на Република България при намален работен ден; за студенти в български и чуждестранни висши училища за срок до 6 месеца;
 • От чужденец, командирован в Република България от чуждестранния му работодател за срок до 3 месеца в рамките на 12 месеца, за изпълнение на конкретни задачи без разрешение за работа въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта в случай на извършване на монтаж и гаранционен ремонт на доставени от чужбина машини и съоръжения, обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, машини или други вещи или преминаване на курс за обучение в рамките на експортен договор за доставка или на лицензионен договор;
 • От служители на чуждестранни туроператорски фирми, командировани в рамките на един туристически сезон за изпълнение на задачи, свързани с контрола и координацията на договорени туристически услуги с български туроператор или хотелиер за срок до 6 месеца в рамките на 12 месеца чрез еднократна регистрация в Агенция по заетостта.

Основания за пребиваване на чужденците в Р България

 • Режимът за пребиваване на чужденците с цел работа е от компетентността на Национална служба "Полиция" към МВР;
 • Разрешението за работа или регистрацията на заетостта е основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване от органите на МВР за същия срок, съгласно Закона за чужденците в Република България;
 • Не се допуска подмяна на основанията за влизане и пребиваване на територията на страната. Чужденците, които имат краткосрочно или продължително пребиваване на друго основание не могат да бъдат наемани по трудово правоотношение и не се издават разрешения за работа.

                   Изключенията са посочени в чл. 3, ал. 2 на Наредбата.

 • Чужденците, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, могат да постъпват на работа по реда, установен за българските граждани - без разрешение за работа.

         Срок на разрешението

 • Разрешението за работа се издава за срока, за който на чужденеца се предлага договор за работа, но за не повече от една година с възможност за продължаване общо до 3 години при наличие на предпоставките за първоначалното издаване;
 • над 3 години може да бъде продължен за :

-         висш ръководен персонал,

-         преподаватели в средни и висши училища,

-         професионални спортисти и треньори

-         специалисти за контрол и приемане на договорена продукция

 

Кога може да се откаже издаване на разрешение за работа?

 • ако в предходен 5-годишен период чужденецът е санкциониран за незаконна трудова дейност от органите на ИА «ГИТ».
 • ако работодателят е санкциониран в предходен 2-годишен период за ползване труда на чужденец без разрешение за работа, за нарушения на трудовото законодателство или през последните 3 месеца е освободил от работа български граждани, които биха могли да бъдат наети на работното място, за което се иска наемането на чужденец.

                   В чл. 48 на Закона за чужденците в Република България е определен размера на глобите и имуществени санкции, които контролния орган ИА «ГИТ» следва да налага, освен ако работодателя / местното лице или чужденеца не подлежат на по-тежко наказание:

                   - Наказва се с глоба от 500 до 5000 лева чужденец, който без съответното разрешение или регистрация извършва трудова дейност, както и физически лица, които са приели на работа чужденци без съответното разрешение или регистрация;

                    - На юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на  20 000 лева ;

                   - Когато по-горе описаните нарушения са извършени повторно, се налага глоба от 1000 до 10 000 лева, а на юридическите лица се налага имуществена санкция до 40 000 лева;

- Наказва се с глоба от 200 до 2000 лв. физическо лице, което не изпълни задълженията си по чл. 24а от ЗЧРБ, а на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.;

                   - Наказанията се налагат и на служител на едноличен търговец или юридическо лице, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 24а от ЗЧРБ;

- Когато нарушенията по чл. 24а от ЗЧРБ са извършени повторно, се налага глоба от 500 до 5000 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

Кога се отнема издадено разрешение за работа?

 • ако се установи, че за издаването са представени неверни данни;
 • ако, на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредбата, контролния орган - ИА «ГИТ» установи, че заетостта на чужденеца не съответства на посочените в разрешението длъжност, място на работа, работодател / местно лице, приемащо на работа командирован чужденец.

Информация и консултация по въпросите, свързани със заетостта на чужденци в Р България можете да получите на тел.: 8101 733.

Подобни статии:
 

Реклама