Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.

Бременната жена или кърмачката може да откаже изпълнението на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или нейното дете.

Списъкът на работите и условията на труд се определя с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните по ред, установен от министъра на здравеопазването.

Когато бременна жена или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието и работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето на бременната или кърмачката. Ако приспособяването на условията на труд на работното място е технически или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа.

Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от бременната жена или кърмачката и работодателят.

Работодателят съвместно със здравните органи определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки.

Справка – чл. 306 – 313а от КТ.

 

Реклама