Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

Извънредният труд е забранен.

Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи: за извършване на работа във връзка с отбраната на страната; за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от кризи; за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщитетелните връзки и оказване на медицинска помощ; за извършване на аварийно - спасителни работи; за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време; за извършване на усилена сезонна работа.

Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.

Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:

  • 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
  • 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
  • 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

Не се разрешава полагане на извънреден труд от: работници и служители, които не са навършили 18- годишна възраст; за майки с деца до 6-годишна възраст, както и за майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие; трудоустроени работници и служители, освен с тяхно съгласие; работници и служители, които продължават образованието си, освен с тяхно съгласие.

Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.

За положен извънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер.

Справка - чл.143 - 150 от КТ.

Подобни статии:
 

Реклама