Работниците и служителите имат право на своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото състояние на работодателя, която е от значение за трудовите им права и задължения.

Работодателят е длъжен да предостави на синдикалните организации и/или на представителите на работниците и служителите в предприятието изискващата се от закона информация, както и да проведе консултации с тях. Синдикалните организации и представителите на работниците и служителите са длъжни да запознаят работниците и служителите с получената от работодателя информация, както и да вземат предвид тяхното мнение при провеждане на консултациите.

Работодателят е длъжен да предоставя на работника или служителя необходимата писмена информация при всяко изменение на трудовото правоотношение.

На подходящо място в предприятието работодателят е длъжен да предоставя своевременна писмена информация за свободните работни места и длъжности при пълно и непълно работно време на всички нива в предприятието, включително и за длъжнстите, изискващи квалификация, и за ръководните длъжности.

Работникът или служителят има право да изисква от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност, или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

Когато работодателят има намерение да предприеме масови уволнения, той е длъжен да започне консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите своевременно, но не по - късно от 45 дни преди извършването им, и да положи усилия за постигане на споразумение с тях, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях.

Редът и начинът за провеждане на консултациите се определят от работодателя, представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.

Преди началото на консултаците работодателят е длъжен да предостави писмена информация на представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите за:

  • Причините за предвижданите уволнения;
  • Броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и основните икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят;
  • Конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;
  • Периода, през който ще се извършат уволненията;
  • Дължимите обезщетения, свързани с уволненията.

След предоставяне на информацията работодателят е длъжен да изпрати копие от нея на съответното поделение на Агенцията по заетостта.

Справка - чл. 130, 130а, 130б, 130в, 130 г от КТ.

Подобни статии:
 

Реклама