УКАЗАНИЯ

ОТНОСНО: Действията и задълженията на ИА "ГИТ" във връзка с налаганата от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  възпитателна мярка "Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото"

І. Приложима нормативна уредба:

 • - Кодекс на труда
 • - Закон за здравословните и безопасни условия на труд
 • - Наредба № 3 от 14 май 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
 • - Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненадвършили 18 г.
 • - Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
 • - Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБСППМН)

ІІ. Фактическа и правна обстановка

Въпреки че разпоредбата, която урежда видовете възпитателни мерки в ЗБСППМН не е била изменяна от 2004 г., предвидената в чл. 13, ал.1, т. 10 възпитателна мярка не е намирала широко приложение до момента.

В ИА "ГИТ" постъпи запитване във връзка с налагане на възпитателната мярка "задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото", със следните конкретни въпроси:

 • 1. Трябва ли да бъде сключен трудов договор с работодател за извършване на труд в полза на обществото?
 • 2. Кои трябва да бъдат страните по договора?
 • 3. Трябва ли да се прави оценка на риска на работното място?
 • 4. Трябва ли да се взема разрешение от инспекцията по труда за всеки отделен случай?
 • 5. Трябва ли да се провежда инструктаж за безопасна работа?

ІІІ. Становището на ИА "ГИТ" във връзка със задълженията, които следва да съблюдават местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, във връзка със съществуващата правна уредба на здравословните и безопасни условия на труд, при налагане на посочената принудителната   възпитателна мярка е:

1. Относно необходимостта за сключване на трудов договор между непълнолетния и възложителя на работата:

Правоотношението, по силата на което непълнолетното или малолетното лице полагат труд в полза на обществото, не е трудово правоотношение. Липсват някои от основните елементи, които могат да го характеризират като трудово: на първо място свобода на двете волеизявления за възникване на трудово правоотношение. В случая се касае за санкция срещу укоримо поведение, по силата на която едната страна възлага, а другата е длъжна да положи обществено полезен труд, при условия на работа и срок, определени от едната страна, без да е необходимо съгласието на другата страна. Втората, немаловажна предпоставка е, че трудътне е заплатен, а е в полза на обществото, който белег изключва изцяло възможността договорът да е трудов. (Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ един от задължителните елементи на трудовия договор е определянето на размерите на основното и допълнителното трудови възнаграждения).

С оглед на гореизложеното, независимо, че се касае за полагане на труд, не е налице трудово правоотношение, поради което не може да бъде сключен трудов договор.

2. По въпроса следва ли да се прави оценка на риска на работното място, преди започване на работа от страна на непълнолетното лице считаме, че същата е задължителна, по силата на чл. 14 от ЗЗБУТ, която разпоредба обвързва не само работодателите, но и възложителите на работа със задължение, да осигурят здравословни и безопасни условия на труд, включително и да изготвят оценка на риска. Задължението е на възложителя на работата.

3. Относно въпроса следва ли да се взема разрешение от Инспекцията по труда, за започване на работа на непълнолетно лице, Ви уведомяваме за следното:

Приложими нормативни актове, които регламентират задължението за искане и получаване на разрешения, преди започване на работа на непълнолетни лица е Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненадвършили 18 г.( Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г.).

В Наредба №6 от 2006 г. е регламентирано, че тя се прилага за лица, ненавършили 18 г. възраст, които ще работят по трудово правоотношение или ще бъдат чираци по реда на Закона за занаятите. Изрично е предвидено, че Наредбата не се прилага за лица, ненавършили 15 годишна възраст и за учащи се, за работа, която се извършва във връзка с учебна дейност,  учебна практика и стаж. Отношенията по полагане на труд на лица под 15 г. възраст се уреждат от Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст. В нея изрично е записано, че тя урежда реда за приемане на работа и условията на труд за лица, ненавършили 15 г. възраст.  Нормата на чл. 10,ал.1, т.13 ЗБСППМН изключва от приложното поле на тази мярка случаите, на полагане на обществено полезен труд от малолетни лица под 14 годишна възраст.

С оглед цитираните подзаконови нормативни актове и превид факта, че в случая може да се приеме, че между непълнолетното лице, от една страна и възложителя от друга възниква правоотношение, свързано с полагането на труд, но не следва да се сключва трудов договор и при липса на изрична правна разпоредба, която да регламентира реда за даване на разрешения при тези случаи, считаме, че Инспекцията по труда следва да бъде само уведомявана за започване на полагането на труд от малолетните и непълнолетните лица, началния момент и периодът в който ще се полага труд в полза на обществото, като към писмото следва да се прилагат и предвидените в двете наредби документи, касаещи оценката на риска на работното място и документ, от който да е видна възрастта на лицето и преценката на здравословното му  състояние.

Задължението за уведомяването е на възложителя на работата, тъй като в случая няма да бъде сключван трудов договор и възложителят на работата няма да има качеството на работодател.

4. По въпроса необходимо ли е провеждането на инструктаж за безопасна работа на лицата: Инструктажа е задължителен, по силата на Наредба № 3 от 14 май 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г.), която предвижда че Наредбата се прилага във всички предприятия и организации независимо от формата на собственост и правното основание за извършване на работата.

ІV. ВАЖНИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА Д "ИТ", ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ПРАВНА МАТЕРИЯ

Във връзка с отговор №1, Ви уведомяваме, че местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са създадени към общините или районите. За председател на комисията се определя заместник-кмет, председател на местната комисия в район или кметство е кметът. В комисиите се включват представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на образованието и здравеопазването, представители на дирекциите "Социално подпомагане", на полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари, общественици и др. (чл.6 ЗБСППМН). 

Местните комисии, съгласно чл.10, ал.1, б. "б" и б. "в" ЗБСППНМ разглеждат деянията по чл. 11, ал. 1, налагат възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 от Закона, както и привеждат в изпълнение мерките по чл. 13 и осъществяват контрол върху изпълнението им. При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 10 те определят времето за извършване на конкретната работа, което не може да бъде повече от 40 часа. За изпълнението на мярката кметът на общината (района или кметството), по настоящия адрес на непълнолетния, определя работата, която трябва да бъде извършена, начина и реда за извършване, като се вземат предвид възрастта, образованието, здравословното състояние на непълнолетния и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на мярката.

На основание чл. 10, ал. 1, б. "ж" от Закона те упражняват контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи.

Местните комисии са компетентни да наложат предвидената в чл. 13, ал.1, т. 10 ЗБСППМН възпитателна мярка само на непълнолетни лица, на възраст от 14 до 18 години, които са извършили противообществени прояви, както и когато непълнолетни, извършили престъпления, са освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия.(чл.12, т. 2 от Закона).

Предвид гореизложената законова разпоредба в ЗБСППМН следва да се има предвид, че контролът на Инспекцията по труда следва да обхваща задълженията на възложителя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Отговорни за тяхното осигуряване следва да бъдат от една страна председателя на местната комисия, а от друга и работодателя, на чиято територия непълнолетния полага обществено полезен труд.

Във връзка с отговор №3 получените уведомления за започване на работа от непълнолетните лица, в изпълнение на наложената им възпитателна мярка, следва да бъдат регистрирани в съответната Д "ИТ" и да бъдат взети предвид, при извършване на проверка при възложителя на работа, в случай че се установи, че непълнолетното лице полага труд, без издадено разрешение от Инспекцията по труда. В този случай работодателят не следва да бъде санкциониран за това, че е допуснал до работа непълнолетно лице, без разрешение от Д "ИТ" и без сключен писмен трудов договор с него.

В заключение Ви уведомяваме, че даденият отговор на поставеното питане има характера на официално становище на ИА "ГИТ".

 

Реклама