Утвърждавам:
Изпълнителен директор на
ИА „Главна инспекция по труда":

УКАЗАНИЯ

за осъществяване на контрол по законосъобразното извършване на трудова дейност от чуждестранни граждани на територията на Република България

Настоящите указания са предназначени за инспекторите по труда с цел подпомагане дейността им при упражняване на специализирания контрол по законосъобразното наемане на работа по трудово правоотношение на чуждестранни граждани от работодатели и приемане на работа на командировани чуждестранни граждани от местни лица, страни по договори за предоставяне на услуги.  

Нормативна уредба:

 • § Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ - обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г.) - Глава 8, чл. чл. 70 - 74; Глава 9, раз. I; раз. II, чл. 79, ал. ал. 1-3, чл. 82.
 • § Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (Наредба - обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 56 от 10.07.2007 г.)
 • § Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги ( обн., ДВ, бр. 68 от 16.07.2002 г., изм., ДВ, бр. 45 от 02.06.2006 г., в сила от 01.01.2007г.)
 • § Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България (обн., ДВ, бр. 90 от 24.09.2002г., в сила от 26.12.2002г.)
 • § Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ - обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13.02.2009 г.) - чл. 24, ал. ал. 1, 2, чл. 24а, чл. 33, чл. чл. 48 - 48а, чл. 53, чл. 57.  

I. Общи положения. 

След влизането в сила от 01.01.2007г. на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, за гражданите на държави-членки на Европейския съюз, и на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария България отвори своя трудов пазар за прилагане изцяло на общностното право за свободно движение на работници и координация на социалноосигурителните схеми. Гражданите на ЕС/ЕИП и Конфедерация Швейцария могат да работят без разрешение за работа, както и да се регистрират в дирекции «Бюро по труда» и да ползват всички услуги по заетостта, които са достъпни за българските граждани. Позицията на Република България да премине към пълно прилагане на Общностното право в областта на свободно движение на работници - Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. е одобрена от Министерския съвет на Република България с Решение от 21.12.2006 г.

Имиграционната политика на Република България е съобразена освен с произтичащите от членството в ЕС ангажименти и с особеностите, свързани с географското разположение на страната като външна граница на Европейския съюз и необходимостта от предотвратяване на нелегалната трудова миграция.

Република България осъществява защитата на националния си трудов пазар като продължава да издава разрешения за работа на чужденци от трети страни. В тази връзка и по смисъла на Закона за чужденците в Република България - чл. 2, ал. 1, чужденец е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

С чл. 70, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта са ясно разграничени две категории трудова заетост на чуждестранни граждани, която може да бъде осъществявана на територията на страната след издаване на разрешение за работа от Агенцията по заетостта, а именно:

-  наемане по трудово правоотношение от работодател по смисъла на Кодекса на труда и

- командироване в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България.

Разрешение за работа на чужденец се издава на  определено основание и при условие, че са изпълнени съответните изисквания на Наредбата. С оглед различните условия и изискуеми документи за издаване на разрешения за работа на наети по трудов договор и на командировани, вида трудова заетост на чужденеца може да бъде променен само след издаване на ново разрешение за работа.

Разрешението за работа е официален личен документ на чужденеца (Приложение 1), който му дава право да работи в Република България за определен период от време, на конкретно място на работа, за конкретна длъжност, при определен работодател/ местно лице.

Разрешението за работа се издава, съгласно регламентираните процедури на подзаконовите нормативни актове на Министерски съвет, посочени по-горе, за работа, която изисква специализирани знания и умения, които в Република България съответстват на средно специално или по-високо образование, както и професионален опит.

Разрешението се издава по искане на местно физическо или юридическо лице, регистрирано по българското законодателство, което е сключило трудов договор с чужденеца, или е страна по междуфирмен договор с чуждестранно юридическо лице, в изпълнение на който чужденецът е командирован в Република България.

Решението за издаване или продължаване на срока на разрешението за работа на чужденец или решение за отказ се взема от Агенцията по заетостта в едномесечен срок, считано от датата на внасяне на документите в съответната дирекция „Бюро по труда".    

За вземане на решение по всяко искане за издаване на разрешение за работа Агенцията по заетостта изисква информация от МВР и МВнР за срока, основанията за пребиваване и наложени принудителни административни мерки на чужденеца, от ИА „Главна инспекция по труда" за наложени санкции на работодателя/местното лице и влезли в сила наказателни постановления за незаконна трудова заетост.

            Разрешението за работа се издава за срок до 1 година, като този срок може да бъде продължаван общо до 3 години, ако не са отпаднали условията за първоначално издаване. Ограниченията относно общата продължителност на заетостта не се отнасят за висшия ръководен персонал на дружества и клонове на чуждестранни юридически лица, установени на територията на Република България и определени категории специалисти - учители и преподаватели в средни и висши училища, професионални спортисти и треньори в професионални спортни клубове, като е отчетена потребността от дългосрочното им присъствие на пазара на труда.

Не се изискват разрешения за работа на чужденци, които:

 • 1. са с разрешено постоянно пребиваване в Република България или са с приравнени на техните права чрез предоставено им право на убежище, признат статут на бежанец или хуманитарен статут;
 • 2. са наети или изпратени на работа по силата на международен договор, страна по който е Република България, когато освобождаването от задължението за притежаване на разрешение за работа е предвидено в договора;
  3. са изпратени в страната по силата на междуправителствени договори и програми за оказване на правна, финансова, експертна, хуманитарна и друга помощ на български институции, с които не са в трудови правоотношения;
  4. са управляващи търговски дружества или клон на чуждестранно юридическо лице;
  5. са членове на управителни съвети и съвети на директорите на търговски дружества, доколкото не работят и по трудово правоотношение;
 • 6. са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;
 • В тези случаи - т. т. 4-6 изпълнението на възложените ръководни функции се осъществява по силата на предоставената чрез регистрация - вписване в Търговския регистър представителна власт.
 • 7. са акредитирани като членове на чуждестранни дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на представителства на международни организации в Република България;
 • 8. са официално акредитирани в Министерството на външните работи на Република България кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване;
  9. при запазване на тяхното постоянно пребиваване в чужбина са участници в научни, културни или спортни мероприятия от обществена значимост, ако дейността им в Република България не надхвърля 3 месеца;
 • 10. кандидатстват за статут на бежанец, за право на убежище или за хуманитарен статут - за трудова дейност, организирана в центровете, създадени от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

11. са членове на семейства на граждани на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно движение, като до получаване на разрешение за постоянно пребиваване от органите на МВР, заетостта се декларира от работодателя в дирекция «Бюро по труда» в седемдневен срок от постъпване на работа;

12. са членове на семейства на български граждани, които са граждани на трети страни, като до получаване на разрешение за постоянно пребиваване от органите на МВР, заетостта се декларира от работодателя в дирекция «Бюро по труда» в седемдневен срок от постъпване на работа;

13. са приети като научни работници за целите на провеждане на научноизследователски проект по споразумение за прием с научноизследователска организация по смисъла на чл. 2, б. «в» от Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12.10.2005г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност, като заетостта е за срока на проекта.

II.  Разрешения за работа, в съответствие с извършваната от чужденеца трудова дейност.

Съгласно изискването на чл. 71, ал. 1, т. 1 на Закона за насърчаване на заетостта, разрешение за работа на чужденец се издава при наличие на обществен интерес, свързан с развитието на националния пазар на труда.

1. Разрешения за работа на чужденци при наемане по трудово правоотношение.

Съгласно разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта разрешение за работа на чужденец се издава съобразно състоянието, развитието и обществения интерес на националния пазар на труда при условие, че общият брой на работещите за местния работодател чужденци в предходните 12 месеца не надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани и лица :

- граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани или на граждани на държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария;

-  с предоставено право на убежище, признат статут на бежанец или хуманитарен статут;

-  с разрешено постоянно пребиваване;

- са наети на работа по силата на международен договор, страна по който е Република България, когато в договора е предвидено освобождаването от притежаване на разрешение за работа.

Министъра на труда и социалната политика може да разрешава издаването на разрешения за работа в отделни случаи, извън десетпроцентното ограничение по чл. 71, ал. 1, т. 2 на Закона за насърчаване на заетостта, при доказана целесъобразност - значимост на осъществяваната от работодателя дейност за развитието на пазара на труда, разкриване на свободни работни места и др.

 • § В случаите на наемане по трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата, разрешение за работа се издава за чужденец, за когото са представени доказателства, че притежава специализирани знания, умения и професионален опит за съответната работа или длъжност и при условие, че пазара на труда не предлага български гражданин с исканата професия.

При подаване на искането за издаване на разрешение за работа  работодателят представя в ДБТ документите по чл. 11, ал. 1 от Наредбата, в т. ч. трудов договор - оригинал и копие, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните с определени задължения относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е постоянното местоживеене на чужденеца. Предвиденото месечно трудово възнаграждение следва да бъде съобразено и да осигурява изискуемите минимални финансови средства за ежедневна издръжка на чужденец в Република България, установени с чл. 8б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Документът «разрешение за работа» (Приложение 1) се получава от работодателя или упълномощено от него лице, придружен с оригинала на трудовия договор, заверен от Агенцията по заетостта с правоъгълен печат, подпис и отбелязан срок на заетост на чужденеца. В тридневен срок от влизането в сила на трудовия договор работодателя изпраща уведомление до съответната териториална дирекция на НАП, в съответствие разпоредбите на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.  

Независимо от състоянието и тенденциите на развитие на пазара на труда, българското законодателство осигурява либерализиран достъп до пазара на труда в съответствие с ангажиментите на Република България по присъединяването към СТО и при точно определени условия на вътрешнокорпоративен трансфер, като облекчени условия и процедури за издаването на разрешения за работа са установени с чл. 6, ал. 2 на Наредбата при наемане на висш ръководен персонал на фирми, създадени от чуждестранни юридически лица на територията на Република България, както и при осъществяване на вътрешнокорпоративен трансфер - наемане на длъжност в местното дружество/клон. 

 • § Извън условията на пазарния тест може да бъде издадено разрешение за работа на чужденец, чиято заетост на територията на страната произтича от изпълнението на международен договор, по който Република България е страна - чл. 6, ал. 2, т. 1. от Наредбата.
 • § В случаите на наемане на чужденец по трудово правоотношение по условията на вътрешнокорпоративен трансфер като висш ръководен персонал на чуждестранно юридическо лице, установено на територията на Република България по реда на чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредбата чужденецът е заемал подобна длъжност в задграничните структури на чуждестранното юридическо лице през предходните 12 месеца, непосредствено преди изпращането му на работа в Република България;
 • § При наемане на чужденец по трудово правоотношение по условията на вътрешнокорпоративен трансфер като специалист на чуждестранно юридическо лице, установено на територията на Република България по реда на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредбата чужденеца, освен 12-месечна предходна заетост, следва да притежава и образователно-квалификационна степен, съответстваща на заеманата от него длъжност.
 • § В случаите на наемане на чужденец по трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата - преподаватели в български средни и висши училища се представя документ от регионалните инспекторати на Министерство на образованието и науката и съответно решение на академичните съвети на висшите училища за удостоверяване на квалификационните изисквания по отношение на кандидата, установени със Закона за народната просвета.

В тези случаи не се изискват документи за образование, квалификация и стаж.

Вместо съдебно решение и съдебно удостоверение се изисква представянето на Заповед на министъра на МОН за откриване на съответното учебно заведение.

 • § По реда на чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредбата се издава разрешение за работа по трудово правоотношение на чуждестранен спортист / треньор в професионален спортен клуб при потвърдени от съответната българска национална спортна федерация или съюз статут на професионален състезател и притежавани лични качества и висока степен на професионални умения.

Полученото разрешение за работа е предпоставка за картотекиране от страна на федерацията на чуждестранния професионален спортист и предхожда издаването на съответната състезателна карта.

Съгласно изискването на чл. 11, ал. 1, т. 9 на Наредбата, професионалния спортен клуб - работодател на чужденеца представя копие от лиценза, издаден от ДАМС по силата на Закона за физическото възпитание и спорта.

 • § С чл. 6, ал. 2, т. 9 от Наредбата е установен реда за издаване на разрешения за работа на лица от български произход, доказан по установения ред, за наемане по трудово правоотношение на длъжност, за която чужденеца има съответното образование или професионален опит .
 • § На основание чл. 6, ал. 2, т. 11 от Наредбата дейност по трудово правоотношение с разрешение за работа могат да извършват участници в циркови представления и балетисти при доказана професионална компетентност от Министерство на културата.

Упражняването на лекарска професия или прилагането на методи с медицинска насоченост са регламентирани със Закона за народното здраве (ЗНЗ), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и др. нормативни актове, касаещи медицинската дейност.

2. Разрешения за работа на чужденци при командироване.

Работниците и служители от държави-членки са освободени от необходимостта да притежават разрешения за работа и могат да бъдат командировани в Република България по условията на Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на общността. В тези случаи се попълва  формуляр Е 101 - „Удостоверение относно приложимото законодателство". За удължаване периода на командироване или на упражняване на дейност като самостоятелно заето лице се попълва формуляр Е 102.

Местното лице, което приема командирован работник или служител от държава-членка на Европейския съюз, и на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария и от трети страни следва да декларира в Агенция по заетостта: наличието на трудово правоотношение с командирования работник или служител с работодател, съобразно законодателството на държавата, където е седалището му; осигуряването и спазването на условията по чл. 3 от Наредба за условията и реда за командироване на  работници или служители от държавите - членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги ( изм., ДВ, бр. 45 от 02.06.2006 г., в сила от 01.01.2007г.)

ИА «Главна инспекция по труда» осъществява връзка и сътрудничество с компетентни органи на други държави относно условията на труд, транснационално предлагане на работници, установени нарушения и др. информация във връзка със спазването на условията по чл. 3.

 

Разрешенията за работа на командировани чужденци се издават без да се проучва пазара на труда.

Ограниченията на Закона за насърчаване на заетостта за 10%-на допустима численост на чуждестранния персонал спрямо българския не се прилагат по отношение броя на командированите лица, приети от местното лице.

Предвиден е диференциран подход по отношение на изискуемите документи за наемане на чужденци по трудово правоотношение и командировани.

 • § При командироване в местното дружество/клон по условията на чл. 6, ал. 2, т. 5 от Наредбата - вътрешнокорпоративен трансфер във връзка с координацията на дейността и/или реализацията на проекти за усъвършенстване на дейността на чуждестранното дружество в Република България, чужденецът, служител на чуждестранното юридическо лице, трябва да има най-малко 12-месечна предходна заетост в структурите на чуждестранното юридическо лице, с което запазва трудовите си правоотношения и да не заема длъжности в структурата на българското дружество.

Местното лице в този случай представя писмо-потвържение на чуждестранната фирма-работодател на чужденеца за командироването му с посочени конкретни задачи и срокове за изпълнение, в съответствие с осъществявания проект или възникнала необходимост от координация на дейността при осигурени трудово възнаграждение, социално осигуряване и здравна застраховка, легализирано по установения ред.

На чужденците не могат да бъдат възлагани допълнителни функции и задачи чрез упълномощаване от местното лице, извън обхвата на възложените от работодателя им, както при заетост във връзка с кооординация на дейността, така и при работа по проект.  

 • § Случаите на командироване по реда на чл. 6, ал. 2, т. 6 и т. 7 от Наредбата касаят специалисти на чуждестранни фирми:

- изпратени във връзка с договорен монтаж, пуск и ремонт на вносно оборудване, внедряване на специални технологии, ноу-хау, прилагане на специализирана и уникална техника, както и

- лица, които при запазване на тяхното обичайно пребиваване в чужбина са изпратени от чуждестранния им работодател за обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, машини или други вещи или за преминаване курс на обучение в рамките на експортен договор за доставка или на лицензионен договор.

Местното лице в тези случаи следва да има сключен договор с чуждестранната фирма - работодател на чужденеца, обуславящ приемането му на работа, заверено от страните по договора с подпис и печат.

 • § При издаване на разрешения за работа по реда на чл. 6, ал. 2, т. 10 от Наредбата се засягат случаите на командировани в Република България служители на чуждестранни туроператори с цел контрол и координация на изпълнението на сключен договор с български туроператор или хотелиер по Закона за туризма, които трябва да притежават лиценз или удостоверение за извършване на съответния вид туристическа дейност, издадени от Държавна агенция по туризма, както и документ, удостоверяващ правото на чуждестранния туроператор да извършва съответния вид туристическа дейност съобразно националното си законодателство.

3. Процедурата за продължаване срока на разрешението за работа е максимално опростена. 

Искането за продължаване срока на разрешението за работа се внася в дирекция „Бюро по труда" един месец преди изтичане на срока на разрешението.

След достигната максималнодопустима продължителност на заетостта от 12 месеца, съгласно чл. 10, ал. 1 на Наредбата, разрешението за работа на командирован служител може да бъде продължено по изключение, ако дейността за която е изпратен изисква превишаване на първоначалната продължителност, поради възникнали форсмажорни обстоятелства и представени доказателства за това.

Установената норма разрешението за работа да се издава за срок до 12 месеца  с възможност за продължаване с по една година е съобразена с:

-  Състоянието на пазара на труда (при прилагане на пазарен тест).

       - Практиката на редица европейски страни, като Германия, Англия, Белгия, Полша, Словения;

            - Законът за чужденците в Република България, който предвижда  разрешаване на  продължително пребиваване за срок до една година;

            - Спазване принципа за продължаване на разрешенията за работа при запазени  предпоставки за първоначалното издаване, предвид развитието на фирмата в условията на икономическата конюнктура, в т. ч. ликвидация, фалит, намаление числеността на персонала  и  др.

При изявено желание от страна на работодателя/местното лице или други непредвидени причини разрешението за работа може да бъде отменено преди изтичане на срока му. В този случай е предвидено - чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ отнемане и на правото на пребиваване, дадено на това основание.       

III. Регистрация на краткосрочна заетост без разрешение за работа - чл. 4 на Наредбата, съобразно срока и характера на заетостта.

Процедурата за освобождаване от разрешение за работа чрез предварителна

регистрация в Агенцията по заетостта е целесъобразна от гледна точка  възможностите за по-добър контрол върху незаконната заетост на чужденци.

•1.     Условия и ред за упражняване на трудова дейност в Република България от чуждестранни граждани като командировани служители при осъществяване на краткосрочна заетост чрез регистрация в Агенцията по заетостта - чл. 4, ал. 3 на Наредбата.

Чужденец, командирован в Република България от чуждестранния му работодател за срок до 3 месеца в рамките на 12 месеца, може да изпълнява конкретни задачи без разрешение за работа въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта в следните случаи:

- извършване на монтаж и гаранционен ремонт на доставени от чужбина машини и съоръжения;

- обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, машини или други вещи;

            - преминаване на курс за обучение в рамките на експортен договор за доставка или на лицензионен договор.

Местното юридическо / физическо лице, приемащо командирования чужденец, следва преди пристигането в Република България на чуждестранния гражданин, командирован от чуждестранното юридическо лице, страна по договора за предоставяне на услуги, да подаде в Агенция по заетостта Молба-декларация (Приложение 2) в 3 екземпляра с попълнени данни за чужденеца или приложен списък от чужденци, ако са група командировани.

Не се регистрира в Агенцията по заетостта краткосрочна заетост на чужденци, свързана с изпълнението на строителни дейности по договор за доставка и монтаж на вносно оборудване. В този случай се подава искане от местното лице за издаване на разрешение за работа.   

2. С чл. 4, ал. 4 на Наредбата е регламентирана възможност за командироване в Република България на служители на чуждестранни туристически фирми - явява се специална норма по отношение на общата норма, уреждаща регистрацията на краткосрочна заетост и регламентира изключението, което се прилага за командировани служители в изпълнение на договор за туристически услуги, а именно обстоятелството, че чуждестранният гражданин може да работи без разрешение за работа до 6 месеца в рамките на 12 месеца, за разлика от общия случай, в който срокът е до 3 месеца. Това е единственото различие между регистрацията по ал. 3 и ал. 4 на чл. 4 от Наредбата.

 

•3. Регистриране на краткосрочна заетост на студенти по чл. 4, ал. 2 от Наредбата в дирекция "Бюро по труда".

Работодателят извършва регистрация в 3-дневен срок от началото на заетостта в случаите:

 • § по чл. 4, ал. 2, т. 1 за трудова дейност на чуждестранни студенти в Република България за зетост в рамките на 20 часа седмично през учебната година и по време на обявените за съответното висше училище ваканции;
 • § при заетост до 6 месеца в годината на чуждестранни студенти в български висши училища по реда на чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредбата във връзка с провеждане на учебна практика, непосредствено свързана с предмета на тяхното обучение;
 • § по чл. 4, ал. 2, т. 3 от Наредбата за учебна практика на студенти при реализация на международна програма за обмен;
 • § Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 4 на Наредбата, Агенцията по заетостта извършва посредничество за наемане за ваканционна заетост до 3 месеца в една календарна година на студенти и ученици в чуждестранни висши и средни училища в изпълнение на международни договори за обмен на работна сила, страна по които е Република България.

            Регистрацията по чл. 4 от Наредбата се извършва преди началото на заетостта и влизането на чужденеца на територията на страната. Ако са внесени всички изискуеми документи и е спазена процедурата, регистрацията се извършва в седемдневен срок от внасянето на документите.

IV. Извършване на дейност на свободна практика с разрешение за работа от граждани на трети държави, съгласно условията на Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България.

На основание чл. 24а, ал. 3 от ЗЧРБ е издадена Наредба № 2 от 10.09.2002г. от министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", с която се определят условията и редът за издаване, отказ и отнемане на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци.

„Дейност на свободна практика", съгласно § 1, т. 9 от ДР на ЗЧРБ е всяка стопанска дейност, с изключение на дейностите по чл. 24, ал. 1, т. 2 и 11 - търговска и по Закона за насърчаване на инвестициите, осъществявана в лично качество без ангажимент към работодател. 

Разрешението за извършване на дейност на свободна практика се издава от Агенцията по заетостта за срок до 1 година.

Необходимите документи за издаване на разрешение за свободна практика са посочени в чл. чл. 4 и 5 на Наредба № 2 и се подават от чужденеца чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта се произнася с решение за издаване или отказ в едномесечен срок от датата на получаване на документите.

Решението се получава от кандидата от дипломатическото или консулско представителство, приело документите. Въз основа на него може да се заяви от чужденеца получаването на виза за дългосрочно пребиваване в Република България.  

V. Пребиваване.

1. Пребиваване на граждани на държави-членки на територията на Република България.

Режимът за пребиваване на гражданите на държави-членки на Европейския съюз, и членовете на техните семейства, както и гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства влизат, пребивават и напускат Република България, се определя със Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (обн. ДВ бр. 80/03.10.2006г., в сила от 01.01.2007г., изм. ДВ. бр. 69 от 05.08.2008г.).  

Гражданин на Европейския съюз пребивава в Република България с лична карта или паспорт за срок до три месеца. Член на семейството, който не е гражданин на Европейския съюз пребивава в Република България с паспорт за срок до три месеца от датата на влизане в страната.

Гражданин на Европейския съюз може да пребивава в Република България продължително или постоянно, за което му се издава удостоверение от Главна дирекция "Охранителна полиция". Удостоверение за продължителното пребиваване се издава за срок от пет години в случаите, когато гражданина на ЕС е работник или е самостоятелно заето лице в Република България.

2. Пребиваване на чужденци на територията на Република България.

Закона за чужденците в Република България определя условията и реда, при които чужденците могат да влизат, пребивават и напускат страната. 

Чужденците в Република България имат всички права и задължения според българските закони и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство - чл. 3 от ЗЧРБ.

      Чужденците, които пребивават в Република България, носят гражданска, административна и наказателна отговорност както българските граждани, доколкото в специален закон или в международен договор, по които Република България е страна, не е предвидено друго - чл. 6 от ЗЧРБ.

      Пребиваването на чужденците е краткосрочно и дългосрочно:

Краткосрочното е до 90 дни и може да бъде продължено по причини от хуманитарен характер.

Дългосрочното е:

 • - продължително - със срок до 1 година,
 • - постоянно - с неопределен срок.

Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България е съобразена с разпоредбите на ЗЧРБ, който не допуска подмяна на основанията за влизане и пребиваване на територията на страната. При заложения принцип за неподмяна на основанието за влизане и  пребиваване (чл. 27, ал. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗЧРБ), чужденците следва да   получат първо разрешение за работа, което е основание за получаване на разрешението за пребиваване.

До получаване на разрешението за работа чужденецът следва да е извън територията на страната. Основанието за неговото влизане и пребиваване е с цел работа, в съответствие с разпоредбите на ЗЧРБ - чл. 24, ал. 1, т. 1. Съотносими са и разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата, като не се допуска издаване на разрешение за работа на чужденец, който има виза за краткосрочно пребиваване в Република България - виза вид „С" (т. 1), или разрешение за продължително пребиваване на посочените основания (т. 2).

Издаденото разрешение за работа е основание за кандидатстване за получаване на виза вид „D" за дългосрочно пребиваване от дипломатическите и консулски представителства на Република България, която дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност - до 6 месеца (чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ). Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Разрешението за продължително пребиваване се издава за срока на полученото от Агенция по заетостта разрешение за работа .

Копия от издадените, продължени и преиздадени разрешения за работа, както и отказите се изпращат в МВнР, МВР и съответната дирекция «Бюро по труда» - чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

Чужденците, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, могат да извършват трудова дейност по реда, установен за българските граждани.

В случаите на регистрация на краткосрочна заетост, заверения от Агенция по заетостта документ «молба-декларация» е основание за издаване на виза от консулските служби на Република България към МВнР и разрешение за продължително пребиваване от МВР. Преценката колко време преди влизането на чужденеца в Република България ще се извърши регистрацията се прави от местното лице във връзка с началото на изпълнението на задачите на командированото лице.

Агенцията по заетостта изпраща заверено копие от документа „молба-декларация" на МВнР и МВР - чл. 15г. от Наредбата.

Оригиналът на документа „молба-декларация" се пази, в случай на проверка от страна на Инспекцията по труда.

След влизането на чуждестранния гражданин като командирован служител трябва да се регистрира в поделенията на МВР по местонахождение, откъдето се издава лична карта на лицето за престоя му в страната.

Член 24а от ЗЧРБ определя действието на Наредба № 2 по отношение на чужденци, които нямат виза или разрешено пребиваване на друго основание и желаят да пребивават продължително с цел извършване на дейност на свободна практика, т. е. да пребивават по реда на чл. 24, ал. 1, т. 15 на ЗЧРБ.

В случаите, когато чужденецът пребивава като член на семейство на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ разрешението за работа се издава за срока на разрешеното от органите на МВР пребиваване.

Във връзка с издаването на разрешения за работа на чужденци и с издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци е предвиден обмен на данни между институциите с отношение към влизането, пребиваването и заетостта на чужденците - МВнР, МВР, МТСП и Държавна агенция „Национална сигурност" - чл. 57 от ЗЧРБ и чл. 15 от Наредбата. 

VI. Контрол по законосъобразното осъществяване на трудова дейност от чужденци на територията на Република България. Административнонаказателна отговорност.  

В Глава девета на Закона за насърчаване на заетостта са регламентирани правомощията на ИА „Главна инспекция по труда" по отношение осъществяването на специализираната контролна дейност и административнонаказателна отговорност на работодатели / местни лица ползващи трудова дейност на чуждестранни граждани.

Контролът се извършва чрез проверки от териториалните дирекции „Инспекции по труда" по място на работа на чужденците и място на управление на предприятието.

При изпълнение на функциите на контролните органи по установяване на незаконосъобразно наемане на работа и приемане на командировани граждани на ЕС/ЕИО и трети страни, работодателите/местните лица, длъжностните лица, работниците и служителите са длъжни да им оказват съдействие, в съответствие с разпоредбите на чл. 76, ал. 2 от ЗНЗ.

Контролните органи имат право по реда на чл. 76 от ЗНЗ да посетят по всяко време местата, където се извършва трудова дейност от чужденци или се упражнява свободна професия, като изискват от проверяваните физически и юридически лица писмени обяснения и сведения, както и предоставяне на заверени копия от всички необходими документи и справки.

Разрешението за работа може да бъде отнето - чл. 16, ал. 1 от Наредбата с решение на изпълнителния директор на Агенция по заетостта, когато контролните органи от Инспекцията по труда установят, че заетостта не съответства на посочените в разрешението длъжност, място на работа, работодател/местно лице, приемащо на работа командирован чужденец. 

Предвид трудностите, които често се срещат при този вид проверки - езикова бариера, изясняване статута на чужденците и основанието за пребиваване в страната, препоръчително е да се осъществяват съвместно с представители на Министерство на вътрешните работи.  

1. Преди извършване на проверката от инспектора е необходима организация на работата и подготовка:

- проучване на съответния работодател/местно лице от Търговския регистър - правна форма, седалище, адрес на управление, място на дейност, управляващи и др. От информационната система АСИАК - справка за извършени проверки, наличие на съставени актове, наказателни постановления при предходни проверки;

- на основание сключеното с Агенция по заетостта Споразумение от м. март 2008 г. в ИА „ГИТ" ежемесечно се получава информация за издадените, продължени и отказани разрешения за работа, което дава възможност за събиране на предварителни данни от инспектора за броя, вида, длъжности, срок на валидност на издадените разрешения за работа по искане на проверявания работодател/местно лице.    

2. По време на проверката се изисква представянето на следните документи:

- съдебно решение и удостоверение за актуално състояние на работодателя/местното лице;

Ако предприятието се управлява от няколко чуждестранни физически лица - съдружници по Търговския закон, попадаме в изключенията на чл. 4, ал. 1, т. 4 от Наредбата, когато не се изискват разрешения за работа.

- разрешението за работа на чужденеца, който е личен документ - чл. 2, ал. 1 от Наредбата. При осъществяване на трудова дейност от по-голяма група чужденци разрешенията за работа или заверената от Агенция по заетостта „молба-декларация" с приложен списък на чужденците се съхраняват от работодателя/местното лице;

- „молба-декларация" за краткосрочна заетост, заверена от Агенцията по заетостта, съответно от дирекция „Бюро по труда"- за студентите;

В случаите, при които чужденци извършват трудова дейност като командировани след влизане в страната с виза вид „С" за краткосрочно пребиваване до 90 дни без да имат предварителна регистрация в Агенцията по заетостта е необходимо инспектора да поиска писмени обяснения от чужденеца и от работодателя, подписани от свидетели и преводач относно повода за пребиваване - в изпълнение на договор за предоставяне на услуги или друга причина, извършвана дейност - задача за изпълнение, работодател в чужбина, срок на заетост.

- разрешение за извършнване дейност на свободна практика, издадено от Агенцията по заетостта по реда на Наредба № 2. 

Предвид осъществявания обмен на информация с Агенция по заетостта на основание Споразумението за координация, сътрудничество и съвместна дейност, при необходимост от изясняване наличието или не на издадено разрешение за работа или регистрация на краткосрочна заетост за проверявания чужденец, съответно работодател/местно лице, следва да се изготви запитване до Агенцията по заетостта

 -  трудов договор по условията на Кодекса на труда, заверен от Агенцията по заетостта; 

В случай, че не е налице сключен трудов договор с българския работодател, следва да се съберат доказателства за наличието на извършвана от чужденеца трудова дейност, като се вземат писмени обяснения от самия чужденец, от работодателя и от работещи в предприятието, като посочат длъжността, срока на работа, трудово възнаграждение, работно време и почивки.     

- карта на продължително пребиваващ чужденец, издадена от органите на МВР (чл. 24, ал. 1, т. 1 или 24а от ЗЧРБ, в случаите с разрешение за работа); в чл. 59, ал. 1 от Закона за българските документи за самоличност са посочени видовете карти, издавани когато на чужденеца е разрешено да пребивава в РБ за срок по-голям от 3 месеца;

- паспорт с положена виза от дипломатическите и консулски служби на МВнР, ако е гражданин на държава, с която имаме визов режим (Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим) и положен печат за краткосрочно пребиваване от органите на МВР;

Необходимо е да се направи копие на картата на чужденеца или страниците от паспорта с лични данни и положени печати с виза и пребиваване, за да се провери основанието за пребиваването му по Закона за чужденците в Република България чрез запитване до дирекция „Миграция" на МВР и, при необходимост, до дирекция „Консулски отношения" на МВнР, в случай, че чужденеца попада в изключенията на Наредбата, освободени от разрешения за работа.

-    копие от договора с чуждестранната фирма, работодател на чужденеца;

- писмо-потвърждение от чуждестранната фирма за командироване на чужденеца;

- декларация от местното лице за спазване условията на чл. 3 от Наредбата за условията и реда за командироване на  работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги - този документ се изисква за всички категории командировани чужденци;

- формуляри Е 101 и Е 102 

При командироване на граждани на държави-ченки на ЕС/ЕИП и Кондфедерация Швейцария се изготвя формуляр Е 101 - „Удостоверение относно приложимото законодателство" (Приложение 3) и формуляр Е 102 - „Удължаване периода на командироване или на упражняване на дейност като самостоятелно заето лице", съгласно Регламент (ЕИО) № 1408/71 от определената институция в държавата-членка, чието законодателство се прилага спрямо лицето при искане от работника или служителя или на неговия работодател, след което се връща на лицето.  

3. Нарушения и административнонаказателна отговорност:

 • § на чл. 70, ал 1 от ЗНЗ и чл. 33, ал. 2 от ЗЧРБ - чужденецът извършва трудова дейност без да притежава издадено от Агенцията по заетостта разрешение за работа по трудово правоотношение или като командировано лице на територията на Република България. Установено е и отсъствието на заверена от Агенцията по заетостта „молба-декларация" за краткосрочна заетост.

Административнонаказателната отговорност, съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗНЗ е глоба или имуществена санкция в размер, определен по чл. 48 от ЗЧРБ, които контролния орган ИА "Главна инспекция по труда" налага, освен ако работодателя / местното лице или чужденеца не подлежат на по-тежко наказание:

- глоба от 500 до 5000 лева за чужденец, който без съответното разрешение или регистрация извършва трудова дейност, както и физически лица, които са приели на работа чужденци без съответното разрешение или регистрация; при повторно нарушение - от 1000 до 10 000 лева;

- на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 20 000 лева, а при повторно нарушение до 40 000 лева.

При осъществяване на краткосрочна заетост по смисъла на чл. 4, ал. ал. 2, 3 и 4 от Наредбата без регистрация се прилагат също административнонаказателните разпоредби на чл. 48, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЧРБ.

            На юридическото лице се налага глоба в размер 20000 лв. за всеки чужденец, извършващ трудова дейност без рарешение за работа или без регистрация.

 • § на чл. 24а от ЗЧРБ - чужденецът извършва дейност на свободна практика без да притежава издадено от Агенцията по заетостта разрешение за извършване на дейност на свободна практика .

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗЧРБ това нарушение също се констатира с акт от контролния орган ИА „ГИТ" в размер, както следва:

 - с глоба от 200 до 2000 лв. физическо лице, което не изпълни задълженията си по чл. 24а от ЗЧРБ, а на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.; при повторно нарушение глобата е от 500 до 5000 лв. и, съответно на юридическите лица от 1000 до 10 000 лв.

- наказанията се налагат и на служител на едноличен търговец или юридическо лице, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 24а от ЗЧРБ;

 • § Не са спазени условията на труд по чл. 3 от Наредбата за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни.

Съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗНЗ местно лице, приело на работа командировани работници или служители от държави-членки на ЕС/ЕИО, Конфедерация Швейцария или от трети държави, което не спазва условията и реда за командироване, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 5000 лв., а за повторно нарушение - от 5000 до 10000 лв.                                                                                                                

 

Приложение 1

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА   

Работодател/Командирован
в.....................................
.....................................
Седалище (гр./с.).........
Адрес:..........................

Месторабота................
....................................
(фирма, обект)
Адрес:...................
....................................
Длъжност:..................
....................................
разрешено за срок:......
.....................................
от........ до....................

Изпълнителен директор: 
.....................................
(подпис, печат) 
София ..........20....г.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:..............
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................Разрешението за работа 
е личен документ 

                      
РАЗРЕШЕНИЕ
снимка         ЗА РАБОТА
№ на......................  
(имена по паспорт на 
кирилица)
.....................................
(имена по паспорт на
латиница) 
роден:...........................
паспорт:.......................
гражданин на:...............
(държава) 

гръб

Притежателят 
на разрешение за
работа е длъжен:
1. Да носи със себе си 
разрешението за работа, 
да го пази от повреди, 
унищожаване, изгубване.

2. Да го предостави при
поискване за проверка
от контролните органи
на МТСП. 

3. При изгубване или 
унищожаване на разреше- 
нието незабавно да
уведоми работодателя. 

4. При пристигането си 
на територията на Репуб-
лика България да уреди 
своето пребиваване пред 
полицейските власти. 

5. Да върне на работода-
теля разрешението за
работа при предсрочно 
прекратяване на 
заетостта. 

The holder 
of a work permit
is obliged as follows:
1. To have with him 
(her) the work permit. 
To protect it against
damages, destruction, 
loss. 
2. To present it when 
demanded by the autho- 
rized controlling 
department of the MLSP.
3. In case of loss or 
destruction of the work 
permit to inform imme-
diately the employer. 

4. Upon arrival into the
territory of the 
Republic of Bulgaria to
arrange his (her) stay 
with the Police 
authorities. 
5. To give back to the 
work permit in case of 
pre-term termination 
of employment. 

Le posseseur
du permis de travail 
est oblige de:
1. Porter avec lui le 
permis de travail, de le 
proteger contre endomma- 
gement, destruction, 
perte.
2. Presenter en cas de 
demande pour verification
de la part des organes 
de controle du MLPS.
3. Informer immediate- 
ment l'employeur en cas 
de perte ou de destruc- 
tion du permis de 
travail.
4. Regler son sejour 
aupres de la police, au 
moment de son arrivee 
sur le territorire de la 
Republique de Bulgarie. 

5. Rendre le permis de
travail a l'employeur en 
cas de suspension avant 
le terme de l'emploi.

 

Приложение 2

 

 

 

печат с вх.№ на АЗ

                                                                                                                                   

 ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
Бул."Дондуков" № 3  
СОФИЯ

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КРАТКОСРОЧНА ЗАЕТОСТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 3 И АЛ. 4 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИМестно юридическо или физическо лице, приемащо командирован чужденец

Наименование

 

                                                             

 

Представляван от:

Име, фамилия и длъжност

 

 

 

БУЛСТАТ

 

Тел. за контакти

 

 

Седалище/адрес

 

Място на работа (обект, адрес)

 

 

 

Заетостта на чужденеца/ците, съгласно списъка на гърба на този документ е на основание чл. 4, ал. 3, т. 1 /т. 2 /т. 3 /, ал. 4 .

Приемането на командирован/и чужденец/ци е в изпълнение на договор от .................. 200.... г., сключен с .......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование и адрес на чуждестранния работодател )

 

Приложение:1. ................................................................

2. .......................................................................................

3. ........................................................................................

4...........................................................................................

5. ...........................................................................................

6. ............................................................................................

Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 на Закона за чужденците в Република България, когато за регистрацията й по чл.4, ал.3 и ал.4 на Наредбата са представени неверни данни.                                                                                                

/подпис и печат на декларатора /

Регистрирана в АЗ на основание чл.4, ал. 3, т....; ал. 4 на Наредбата краткосрочна заетост на ............ чужденец/и - .........  страници.

                                                                                   

Изпълнителен директор:

Рег. № ............/ ............... 200...... г.                                                      / подпис и печат /

 

 

      (г)

Списък на чужденците,  регистрирани в Агенцията по заетостта за осъществяване на краткосрочна заетост  на основанията, посочени на лицевата страница на този документ:

 

Имена

на чужденеца

Дата на раждане

№ на задгр. паспорт

Гражданство

Длъжност/ Работа

Продължителност на заетостта
от......  до.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Не се приема и регистрира документ с нанесени корекции.

       При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна номерация.

 

/Подпис и печат на АЗ/                                                                       /Подпис и печат на декларатора/

 

Приложение 3

 

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ                                                                                 

BG

 

Е 101

 

ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ                                                        

НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

Регламент (ЕИО) № 1408/71: член 13(2)(г).; член 14(1)(а); член 14(2)(а); член 14(2)(б); член 14а(1)(а), (2) и (4);

член 14б(1), (2) и (4); член 14в (а); член 14д; член 17

Регламент (ЕИО) № 574/72: член 11(1); член 11а(1); член 12а(2)(а), 5(в) и 7(а); член 12б

 

Моля попълнете с главни печатни букви, като пишете само върху пунктираните линии.

Формулярът се състои от 5 страници, като никоя от тях не може да отпадне.

 

1.     £ Наето лице                                                                  £ Самостоятелно заето лице
 • 1.1 Фамилия (2): ................................................................................................................................
 • 1.2 Собствено име и презиме (3): ................................. ............................... ..........................................
 • 1.3 Предишно имена: .........................................................................................................................

1.4   Дата на раждане:                                           Гражданство:

        ..........................................                   ..........................................................................................

 • 1.5 Постоянен адрес

Улица:   ..................................................   №  .....................        Пощ. кутия (П.К.)...........................

Град:.....................................................    Пощ. код ..............       Държава .......................................

 • 1.6 Персонален идентификационен номер (4): ..........................................................................................
2.     £ Работодател                                                           £ Дейност като самостоятелно заето лице    
 • 2.1. Име на работодателя или предприятието

..................................................................................................................................................

2.2   Идентификационен номер(5):...........................................................................................................     

 • 2.3 Работодателят е агенция за набиране на персонал Да £ Не £

2.4   Адрес

Телефон:  ......................................   Факс:.....................        Е-поща:  ...............................................

Улица:..........................................    № .............. ..........        Пощ. кутия (П.К.):.................................

Град:............................................    Пощ. код:................       Държава: .............................................

 

3. Горепосоченото осигурено лице
 • 3.1 £ е било наето от горепосочения работодател от.................................................................................

         £ е упражнявало дейност като самостоятелно заето лице от ..................................................................

              в   .........................................................................................................................................

 • 3.2 £ е командировано или ще упражнява дейност като самостоятелно заето лице за период вероятно

              продължаващ от .................................................... до ..............................................................

 

3.3    £ към посоченото/посочените по-долу предприятие/предприятия        £ на посочения по-долу плавателен съд

3.4    Име на предприятието или плавателния съд:

.................................................................................................................................................

3.5.   Адрес/адреси                                                           

 Улица:   ......................................        № ........................       Пощ. кутия (П.К.): ................................

 Град: ............................................    Пощ. код: ................      Държава :...........................................

 Улица:   ........................................      № ........................ .        Пощ. кутия (П.К.): .............................

 Град ............................................    Пощ. код: ................       Държава:...........................................

3.6.   Идентификационен номер(6):..........................................................................................................

 

 

 • 4. Е 101
 • Кой плаща заплатата на наетото командировано лице? Кой плаща социално-осигурителните вноски на

            командирования работник/служител?

 

4.1.       Работодателят, посочен в т. 2                          £

 

4.2.       Предприятието, посочено в т. 3.4                   £

 

4.3.       Друг                                                          £  Ако е така, посочете

             Име:           ...........................................................................................................................  и

             Адрес:

             Улица: ..............................................      №  .......................    Пощ. кутия (П.К.):...........................

             Град: .................................................    Пощ. код ...............    Държава: .....................................    

 

5.          Осигуреното лице остава субект на законодателството на държавата                           (1)

 

 • 5.1. В съответствие с Член

 

£ 13.2 г

 

£ 14(1)(а)             £ 14(2)(а)             £ 14(2)(б)             £ 14a(1)(а)            £ 14а(2)            £ 14а(4)

£ 14б(1)              £ 14б(2)              £ 14б(4)               £ 14в(а)                 £ 14д              £ 17

 

             на Регламент (ЕИО) № 1408/71

 

5.2.     £            от  ...............................................                    до   ...................................................................

 

 • 5.2. £ за продължителността на дейността (виж писмото от компетентните власти или определения орган в държавата по полагане на труда, което изисква осигуреното лице да остане субект на законодателството на изпращащата го Държава

 

от .........................................................                    референтен номер..............................)

6.Компетентна институция, чието законодателство e приложимо

 • 6.1. Наименование:..............................................................................................................................
 • 6.2. Идентификационен номер на институцията (7) :...................................................................................
 • 6.3 Адрес

Телефон: ................................................  Факс:  ...................      Е-поща:  .......................................

Улица:   ..................................................   №  .....................        Пощ. кутия (П.К.):............................

Град:..................................................        Пощ. код: ..............       Държава:.......................................

 

 • 6.4 Печат

 6.5    Дата:

         ........................................................................

 6.6    Подпис:

         ........................................................................

 .

Подобни статии:
 

Реклама